PLIKI DO POBRANIA

OPROCENTOWANIE

Oprocentowanie depozytów

Klienci indywidualni

Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne

Oprocentowanie kredytów

Klienci indywidualni

Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne

Rolnicy

PROWIZJE I OPŁATY

Pełna tabela prowizji i opłat

Taryfa prowizji i opłat

Tabele prowizji i opłat dla klientów indywidualnych

Kredyty, gwarancje, poręczenia

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Karty płatnicze

Tabele prowizji i opłat dla firm i instytucji

Kredyty, gwarancje, poręczenia

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Karty płatnicze

Regulaminy otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Regulamin dla osób fizycznych

Regulamin dla klientów instytucjonalnych

Informacja o możliwości złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Informacja dla Klientów

Informacja o Oszczędnościowych Książeczkach Mieszkaniowych wydanych przed 23.10.1990 r.

Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe z prawem do premii gwarancyjnej

Kwestionariusze – działalność rolnicza

Informacja o wynikach działalności

Kwestionariusz osobisty

mojeID

Regulamin wydawania środków identyfikacji elektronicznej i przekazywania informacji w ramach mojeID

Instrukcja zakładania Profilu Zaufanego

Informacja o uczestnictwie Banku w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów

Arkusz informacyjny dla deponentów

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku

Instrukcje dla użytkowników systemu Internet Banking i aplikacji mobilnej

Internet Banking klienta indywidualnego

Interfejs mobilny Internet Bankingu

Internet Banking dla Firm

Aplikacja nPodpis do obsługi certyfikatu

Aplikacja mobilna Nasz Bank – Android

Aplikacja mobilna Nasz Bank – iOS

Polityka prywatności aplikacji mobilnej Nasz Bank

Sm@rt wypłata – Instrukcja wypłaty z bankomatu bez używania karty

Zaświadczenie o wynagrodzeniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

Polityka informacyjna Banku

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Sokółce

Polityka wynagradzania

Informacje ujawniane na podstawie art. 111a ustawy Prawo bankowe

Informacja ujawniana na podstawie art. 111b ustawy Prawo bankowe

Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 575/2013

Zasady Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Informacja dotycząca prowadzonej polityki zarządzania ładem korporacyjnym

Sprawozdania finansowe Banku

za 2022 r.

Bilans Banku, Pozycje pozabilansowe, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w kapitale własnym, Rachunek przepływów pieniężnych

Sprawozdanie i opinia biegłego rewidenta

za 2021 r.

Bilans Banku, Pozycje pozabilansowe, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w kapitale własnym, Rachunek przepływów pieniężnych

Sprawozdanie i opinia biegłego rewidenta

za 2020 r.

Bilans Banku, Pozycje pozabilansowe, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w kapitale własnym, Rachunek przepływów pieniężnych

Sprawozdanie i opinia biegłego rewidenta

Wakacje Kredytowe

Wakacje kredytowe – wzór pouczenia dla klientów od ZBP

Formularze reklamacyjne

Formularz reklamacyjny dotyczący kart

Skip to content