PLIKI DO POBRANIA

Art. 111b. Ustawy Prawo bankowe

Informacja ujawniana na podstawie art. 111b ustawy Prawo bankowe

Informacja o możliwości złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Informacja dla Klientów

Informacja o Oszczędnościowych Książeczkach Mieszkaniowych wydanych przed 23.10.1990 r.

Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe z prawem do premii gwarancyjnej

Kwestionariusze – działalność rolnicza

Informacja o wynikach działalności

Kwestionariusz osobisty

mojeID

Regulamin wydawania środków identyfikacji elektronicznej i przekazywania informacji w ramach mojeID

Instrukcja zakładania Profilu Zaufanego

Pełna tabela prowizji i opłat

Taryfa prowizji i opłat

Tabele prowizji i opłat dla klientów indywidualnych

Kredyty, gwarancje, poręczenia

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Karty płatnicze

Tabele prowizji i opłat dla firm i instytucji

Kredyty, gwarancje, poręczenia

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Karty płatnicze

Oprocentowanie depozytów

Klienci indywidualni

Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne

Informacja o uczestnictwie Banku w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów

Arkusz informacyjny dla deponentów

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku

Oprocentowanie kredytów

Klienci indywidualni

Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne

Rolnicy

Instrukcje dla użytkowników systemu Internet Banking i aplikacji mobilnej

Internet Banking klienta indywidualnego

Interfejs mobilny Internet Bankingu

Internet Banking dla Firm

Aplikacja nPodpis do obsługi certyfikatu

Aplikacja mobilna Nasz Bank – Android

Aplikacja mobilna Nasz Bank – iOS

Polityka prywatności aplikacji mobilnej Nasz Bank

Sm@rt wypłata – Instrukcja wypłaty z bankomatu bez używania karty

Zaświadczenie o wynagrodzeniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

Polityka informacyjna Banku

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Sokółce

Polityka wynagradzania

Informacje ujawniane na podstawie art. 111a ustawy Prawo bankowe

Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 575/2013

Zasady Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Informacja dotycząca prowadzonej polityki zarządzania ładem korporacyjnym

Sprawozdanie finansowe Banku

Bilans Banku, Pozycje pozabilansowe, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w kapitale własnym, Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2021

Bilans Banku, Pozycje pozabilansowe, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w kapitale własnym, Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2020

Sprawozdanie i opinia biegłego rewidenta za rok 2021

Sprawozdanie i opinia biegłego rewidenta za rok 2020

Skip to content