Kredyty – Klienci indywidualni

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje Klientom indywidualnym następujące rodzaje kredytów:

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ROR

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje posiadaczom rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Kredyt w rachunku ROR jest bardzo wygodną i praktyczną formą finansowania codziennych potrzeb. Kredyt jest odnawialny, co oznacza, że każda spłata całości lub części wykorzystanego limitu kredytowego powoduje jego odnowienie i przyznany limit kredytowy może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie trwania umowy. Nie trzeba pilnować spłaty rat kredytu, a jedynie należy zapewnić środki na pokrycie odsetek płatnych na koniec miesiąca.

Warunki udzielenia kredytu

Kredyt odnawialny w rachunku ROR udzielany jest Klientom:

 • posiadającym rachunek ROR przez okres co najmniej 3 miesięcy; do okresu funkcjonowania ROR może być zaliczony okres posiadania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w innym banku
 • uzyskującym dochody i regularnie przekazującym stałe wpływy z tytułu osiąganych dochodów na rachunek ROR,
 • posiadającym zdolność i wiarygodność kredytową.

Okres kredytowania

Kredyt udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej na okres 12 miesięcy. Po tym okresie kredyt może zostać automatycznie przedłużony na kolejny okres, bez konieczności spłacania zadłużenia, pod warunkiem, że Kredytobiorca wywiązywał się z warunków umowy kredytowej.

Oprocentowanie

Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej. Bank pobiera z rachunku ROR Klienta w ostatnim dniu każdego miesiąca należne odsetki, naliczane codziennie jedynie od faktycznie wykorzystanego limitu kredytowego.

Za udzielenie kredytu Bank pobiera prowizję określoną w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe.

Kredyt gotówkowy

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje osobom fizycznym kredyt gotówkowy, który można wykorzystać na dowolny cel konsumpcyjny. Kredyt gotówkowy jest wygodną i praktyczną formą sfinansowania bieżących potrzeb. Dzięki niemu można np. zrealizować zakup nowej pralki, telewizora, opłacić wycieczkę zagraniczną, czesne za studia itp.

Warunki udzielenia kredytu

O kredyt gotówkowy mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające jednocześnie:

 • pełną zdolność do czynności prawnych
 • stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub zatrudnienie w Polsce na czas nieokreślony
 • zdolność kredytową

Posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR w Banku Spółdzielczym w Sokółce nie jest wymagane.

Wysokość kredytu zależy ustalana jest indywidualnie i zależy także od rodzaju kredytu.

Kredytobiorca ma prawo w dowolnym momencie do wcześniejszej spłaty całego lub części kredytu. Bank nie pobiera prowizji od tej transakcji.

Kredyt mieszkaniowy

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje kredyt, dzięki któremu osoby fizyczne mogą w pełni zrealizować swoje plany mieszkaniowe. Kredyt mieszkaniowy udzielany jest w złotych. Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł. Do kredytu w wysokości 255.550 zł włącznie Bank stosuje przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.

Zalety kredytu mieszkaniowego:

 • szeroki zakres kredytowania
 • konkurencyjne oprocentowanie i prowizje
 • długi okres kredytowania
 • możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres do 24 miesięcy
 • szybka i sprawna procedura uzyskania kredytu – kompletny wniosek kredytowy rozpatrywany jest w kilka dni
 • możliwość wcześniejszej spłaty
 • możliwość łączenia dochodów kilku Kredytobiorców dla oceny zdolności kredytowej

Kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony na realizację wielu różnorodnych celów takich jak:

 1. zakup działki budowlanej;
 2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
 5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
 6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego;
 8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu
  jednorodzinnego,
  b) remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  c) zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 9. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
  a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu
  jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  b) remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
 10. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora
  zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych zrealizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
 11. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.

Warunki udzielenia kredytu

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna posiadająca:

 1. pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu,
 3. stałe źródło dochodów,
 4. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 5. zdolność kredytową.

Współkredytobiorca nie musi spełniać wyżej wymienionych warunków ale wówczas Bank wyliczając zdolność kredytową nie bierze pod uwagę jego dochodów.

W przypadku wystąpienia o kredyt osoby pozostającej w związku małżeńskim umowa kredytu zawierana jest z obojgiem współmałżonków, chyba że pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości rynkowej nieruchomości zabezpieczającej kredyt oraz 100% całkowitych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Okres kredytowania

Okres kredytowania wynosi do 20 lat dla kredytu zabezpieczonego hipotecznie i do 8 lat dla kredytu niezabezpieczonego hipotecznie.

Oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalanej Uchwałą Zarządu Banku.

Oprocentowanie kredytu może być negocjowane między Bankiem i Kredytobiorcą – w zależności od oceny ryzyka kredytowego.

Bank pobiera prowizje i opłaty dotyczące udzielonego kredytu mieszkaniowego zgodnie z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe.

Zabezpieczenie

Podstawową formą zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego jest:

 1. hipoteka na kredytowanej nieruchomości wraz z cesją na rzecz Banku wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych żywiołów w całym okresie trwania umowy kredytu, wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budowy w okresie realizacji inwestycji, a w przypadku kredytów na finansowanie inwestycji realizowanych przez inwestora zastępczego cesja na rzecz Banku wierzytelności Kredytobiorcy wobec inwestora (spółdzielni, developera) na wypadek rozwiązania umowy o budowę przed przeniesieniem na Kredytobiorcę praw własności do lokalu;
 2. weksel własny Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Bank może odstąpić od zabezpieczenia hipotecznego, pod warunkiem zabezpieczenia całej wierzytelności Banku w innej formie, określonej w procedurach wewnętrznych Banku.

Spłata kredytu

Spłata kapitału i odsetek następuje miesięcznie, w terminach określonych w umowie kredytu oraz harmonogramie, stanowiącym integralną część umowy kredytu:

 1. w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych (równe raty kapitałowe i odsetki liczone od aktualnego zadłużenia), lub
 2. w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (rosnące raty kapitałowe i odsetki liczone od aktualnego zadłużenia).

W przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału wraz z odsetkami Bank dokonuje korekty naliczonych z góry odsetek uwzględniając rzeczywisty okres wykorzystania kredytu na warunkach określonych w umowie. Dokonywane przez Kredytobiorcę nadpłaty kredytu, tj. nadwyżki kwot dokonanych przez Kredytobiorcę spłat nad kwoty rat ustalonych harmonogramem, powodują zmniejszenie należnego do spłaty kapitału przy zachowaniu umownego okresu spłaty. Na wniosek Kredytobiorcy dokonywane przez niego nadpłaty kredytu mogą skutkować skróceniem umownego okresu spłaty. W takim przypadku Bank sporządza nowy harmonogram spłaty oraz pobiera od Kredytobiorcy opłatę, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe.

Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu pod warunkiem powiadomienia Banku. Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę.

Skip to content