Kredyty i leasing – Firmy

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym posiadającym rachunek szeroką ofertę kredytową.

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym posiadającym rachunek bieżący kredyt odnawialny w rachunku.

Kredyt w rachunku rozliczeniowym bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym (umowa zawierana na okres 1 roku), przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Zalety kredytu:

 • jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu i może być wykorzystywany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy;
 • istnieje możliwość przedłużenia funkcjonującej umowy kredytu na kolejny okres bez konieczności spłaty kredytu.

Warunki udzielenia i wykorzystania kredytu

Bank może udzielić kredytu w rachunku bieżącym Kredytobiorcy:
1) będącemu stałym klientem Banku, tzn. posiadającemu w Banku rachunek bieżący
od minimum trzech miesięcy i przeprowadzającemu rozliczenia przy wykorzystaniu
tego rachunku,
2) o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
3) posiadającemu zdolność kredytową,
4) rzetelnie i terminowo wywiązującemu się z zobowiązań wobec Banku oraz wobec
innych banków z którymi współpracował w ostatnim okresie.

Istnieje możliwość udzielenia kredytu w rachunku rozliczeniowym bieżącym Klientowi nieposiadającemu wcześniej rachunku bieżącego w Banku, o ile Kredytobiorca przed podpisaniem umowy kredytu otworzy rachunek rozliczeniowy bieżący w Banku, zobowiąże się do przeprowadzania rozliczeń przez ten rachunek i dostarczy opinię bankową o wysokości obrotów na rachunkach w innych bankach.

Wykorzystanie kredytu następuje w przypadku braku środków własnych na rachunku poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku rozliczeniowego bieżącego.

Wpływy na rachunek bieżący Kredytobiorcy przeznaczane są w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia z tytułu wypłat dokonanych w ramach udzielonego limitu kredytu. Spłata całości lub części kredytu odnawia o równowartość dokonanej spłaty kwotę pozostającego do wykorzystania limitu przyznanego i ustalonego w umowie kredytu na dany okres.

Wysokość kredytu

Wysokość przyznanego limitu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym. Kwota udzielonego limitu nie może przekroczyć średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 6 miesięcy lub średniomiesięcznych wpływów przewidywanych w okresie kredytowania – gdy będą one niższe niż kwota ustalona na podstawie wpływów faktycznych.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność sezonową przy ustalaniu średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący uwzględnia się okres ostatnich 12 miesięcy.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość podwyższenia poziomu limitu kredytu maksymalnie do kwoty odpowiadającej 6 średniomiesięcznym wpływom.

Kredyty inwestycyjne preferencyjne z dopłatami ARiMR

Bank Spółdzielczy w Sokółce posiada w swojej ofercie następujące kredyty dla podmiotów gospodarczych, do oprocentowania których dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych – Symbol nIP

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej:

1) budowę, przebudowę, remont połączony z:

a) modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higienicznosanitarnymi,

b) zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji,

2) zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,

3) zakup gruntów rolnych,

4) zakup budynków lub budowli, w tym zakup budynku inwentarskiego wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,

5) zakładanie, wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,

6) wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,

7) budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, magazynowania wody lub nawodnień ciśnieniowych,

8) zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, zakup pomieszczeń myjni dla zwierząt na potrzeby produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków przez podmioty zajmujące się wylęgiem, odchowem, tuczem drobiu,

9) zakup, instalację lub budowę innych niż wymienione w pkt 7 i 8 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym utwardzanie placów manewrowych i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, wykonanie melioracji szczegółowych, zakup kotłowni ogrzewającej budynek inwentarski, zakup i montaż ogrodzenia gospodarstwa rolnego,

10) zakup komputerów i oprogramowania służących ułatwieniu prowadzonej działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym programów księgowych,

11) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:

a) przygotowanie dokumentacji technicznej projektu,

b) opłaty za patenty lub licencje,

c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Kredyt może zostać przeznaczony również na sfinansowanie następujących inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych:

1) budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków przez podmioty zajmujące się ubojem drobiu,

2) zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do:

a) magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, zapewniających jakość i bezpieczeństwo żywności,

b) przetwarzania produktów rolnych,

c) magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży,

3) zakup lub instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

4) zakup komputerów i oprogramowania służących zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,

5) zakup środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub gospodarki magazynowej w zakładzie,

6) zakup specjalistycznych środków transportu związanych z dostawą surowca lub zbytem produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt,

7) wdrażanie procedury systemów zarządzania jakością,

8) koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12 % kwoty kredytu obejmujące:

a) przygotowanie dokumentacji technicznej projektu, i planu inwestycji,

b) opłaty za patenty lub licencje,

c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Warunki udzielenia kredytu

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • 80% wartości nakładów inwestycyjnych, na gospodarstwo rolne, nie więcej niż 4 mln zł,
 • 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej, nie więcej niż 8 mln zł,
 • 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych, nie więcej niż 16 mln zł.
 • Okres spłaty- maksymalnie 8 lat (karencja w spłacie kapitału do 2 lat).

Realizacja inwestycji w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” – Symbol nBR10

Kredyt może zostać udzielony na finansowanie inwestycji zmierzających do rozwoju zespołowych form użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwach rolnych do 300 ha użytków rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Pod pojęciem gospodarstwa rolnego rozumie się gospodarstwo prowadzące produkcję rolną w oparciu o grunty własne lub dzierżawione w okresach wieloletnich.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji:

 • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,
 • koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:
 • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu,
 • opłaty za patenty lub licencje,
 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Warunki udzielenia kredytu:

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na inwestycję realizowaną w gospodarstwach rolnych przez osoby fizyczne tworzące zespoły wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, nie więcej jednak niż 4 mln zł,
 • 70% wartości nakładów inwestycyjnych na inwestycję realizowaną w działach specjalnych produkcji rolnej przez osoby fizyczne tworzące zespoły wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, nie więcej jednak niż 8 mln zł,
 • łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt 1) – 2) nie może przekroczyć 8 mln zł.
 • Okres spłaty – maksymalnie 8 lat (karencja w spłacie kapitału do 3 lat).

Realizacja inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce” – Symbol nBR14

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej podejmujących lub prowadzących chów i hodowlę zwierząt w celu produkcji mięsa czerwonego i drobiowego:

 • budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli przeznaczonych do prowadzenia w nich produkcji żywca wraz z infrastrukturą wymienioną w pkt. 4),
 • zakup budynków lub budowli przeznaczonych do prowadzenia w nich produkcji żywca,
 • zakup i instalacja linii technologicznych, maszyn i urządzeń związanych z produkcją w obiektach, w których prowadzona jest produkcja żywca,
 • inwestycje dotyczące infrastruktury w zakresie:
 • budowy lub remontu połączonego z modernizacją oczyszczalni ścieków lub podczyszczalni,
 • budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją stacji uzdatniania wody, a także zakup urządzeń do uzdatniania wody,
 • budowy lub remontu połączonego z modernizacją instalacji wodno-ściekowej,
 • remontu połączonego z modernizacją kotłowni, instalacji zasilania w parę i ciepłą wodę,
 • budowy wewnętrznych dróg i dojazdów wewnątrz gospodarstwa lub działu specjalnego produkcji rolnej,
 • koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:
 • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu,
 • opłaty za patenty lub licencje,
 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w zakładach uboju, rozbioru i przetwórstwa mięsa:

 • budowa zakładu wraz z pomieszczeniami socjalnymi,
 • remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wraz z pomieszczeniami socjalnymi,
 • budowa lub remont połączony z modernizacją pomieszczeń socjalnych,
 • budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli związany z poprawą ich funkcjonalności i stanu technicznego tj. zmianą przeznaczenia tych obiektów w celu prowadzenia produkcji w zakresie uboju, rozbioru mięsa lub przetwórstwa mięsa i związanych z tym zakresem prac budowlanych i instalacyjnych, a także zakupem i instalacją niezbędnej aparatury lub urządzeń do zapewnienia rozdzielenia funkcjonowania części czystej i brudnej w obiektach,
 • budowa budynków lub budowli przeznaczonych do prowadzenia w nich produkcji żywca wraz z ich infrastrukturą przez zakłady uboju, rozbioru lub przetwórstwa mięsa: zatwierdzone do handlu – Wspólny Rynek; zakwalifikowane do umieszczania swoich produktów na rynku krajowym, które otrzymały okres przejściowy; prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (MLO). Właścicielami obiektów, o których mowa muszą być ww. zakłady,
 • remont połączony z modernizacją budynków lub budowli do prowadzenia w nich produkcji żywca, stanowiących własność zakładów uboju, rozbioru lub przetwórstwa mięsa: zatwierdzone do handlu – Wspólny Rynek; zakwalifikowane do umieszczania swoich produktów na rynku krajowym, które otrzymały okres przejściowy; prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (MLO), bądź dzierżawionych przez te zakłady, a także infrastruktury tych obiektów,
 • inwestycje dotyczące infrastruktury zakładu w zakresie:
 • budowy lub remontu połączonego z modernizacją oczyszczalni ścieków lub podczyszczalni,
 • budowy lub remontu połączonego z modernizacją stacji uzdatniania wody, a także zakup urządzeń do uzdatniania wody,
 • budowy lub remontu połączonego z modernizacją instalacji wodno-ściekowej,
 • remontu połączonego z modernizacją kotłowni, instalacji zasilania w parę i ciepłą wodę,
 • budowy magazynów, chłodni i instalacji chłodniczych,
 • budowy i wyposażenia w niezbędne urządzenia pomieszczeń do przechowywania odpadów i ubocznych produktów uboju, to jest:
 • przenośniki mechaniczne do odprowadzania ośrodka i kompletów jelit z linii ubojowych wraz z wyposażeniem do ich mycia i sterylizacji,
 • inne wyposażenie do odprowadzania artykułów ubocznych, jak np. ześlizgi, zsypy, rynny itd.,
 • urządzenia i wyposażenie do transportu pneumatycznego artykułów ubocznych, odpadów i konfiskat (pojemniki, „armatki”, zbiorniki itd.),
 • pojemniki dla krótkotrwałego przechowywania konfiskat (tzw. konfiskatory),
 • chłodnie mięsa zakwestionowanego,
 • magazyny ubocznych jadalnych i niejadalnych artykułów uboju, jak jelita, skóry, szczecina oraz sprzęt zapewniający warunki dla właściwej konserwacji i mycia,
 • urządzenia do magazynowania krwi na cele techniczne oraz jej przeróbki na plazmę i jej zamrażania i przechowywania,
 • inny sprzęt do krótkotrwałego przechowywania i usuwania odpadów,
 • budowy i wyposażenia myjni środków transportu i opakowań zbiorczych,
 • inwestycji związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością,
 • zakup i instalacja linii technologicznych, maszyn i urządzeń technicznych związanych z produkcją lub infrastrukturą zakładu uboju, rozbioru mięsa lub przetwórstwa mięsa oraz obiektów będących własnością ww. podmiotów lub przez te podmioty dzierżawionych w okresach wieloletnich, w których prowadzona jest produkcja żywca, a także zakup aparatury lub urządzeń do klasyfikacji jakościowej tusz oraz urządzeń podnoszących jakość produktów, którymi są:
 • właściwe urządzenia do transportu i przepędu żywca gwarantujące minimalizację stresów, jakim poddawane są zwierzęta rzeźne jak: specjalistyczne pojazdy transportowe, rampy wyładowcze, wyposażenie magazynów żywca i korytarzy przepędowych (łącznie z infrastrukturą jak wentylacja wodna i ściekowa itd.),
 • nowoczesne urządzenia do przedubojowego oszałamiania zwierząt łącznie z ich unieruchamianiem (oszałamiacze elektryczne spełniające aktualne wymogi, klatki do unieruchamiania świń i bydła, restrainery z systemami automatycznymi, komory oszałamiania gazowego itd.),
 • urządzenia ubojowe i rozbiorowe oraz wszelkiego rodzaju sprzęt do mycia i sterylizacji urządzeń i pomieszczeń, sprzęt do kontroli jakości oraz klasyfikacji tusz w liniach ubojowych w systemie EUROP (pehametry, przyrządy do pomiaru przewodności elektrycznej, aparatura klasyfikacyjna wraz z wagami elektronicznymi i sprzętem komputerowym),
 • sprzęt do znakowania półtusz i ich identyfikacji (terminale, znakownice ręczne i automatyczne, drukarki etykiet itd.),
 • nowoczesne systemy szybkiego wychładzania tusz,
 • komory do zamrażania i rozmnażania surowców mięsnych w kontrolowanych warunkach,
 • urządzenia do przygotowania i kontroli składu surowcowego do przetwórstwa mięsnego (urządzenia do peklowania, magazynowania, mieszania, rozdrabniania i napełniania wraz ze sprzętem pomiarowym i kontrolnym oraz pomocniczym),
 • urządzenia do nastrzykiwania i skruszania mięsa,
 • nowoczesne urządzenia do wędzenia i obróbki cieplnej przetworów, sprzęt pomocniczy,
 • inne urządzenia technologiczne gwarantujące zapewnienie jakości i bezpieczeństwo zdrowotne produktów jak np. do produkcji konserw i ich obróbki cieplnej, pakowania, ważenia i etykietowania mięsa i przetworów,
 • sprzęt do kontroli jakości oraz wyposażenie laboratoriów zakładowych,
 • wyposażenie zakładów w infrastrukturę zapewniającą właściwe warunki sanitarne produkcji, w tym pomieszczeń socjalnych (szatnie, ubikacje, śluzy sanitarne, magazyny odzieży, pralnie, myjnie pojemników i środków transportowych itp.),
 • aparatura do ciągłego monitorowania i rejestracji parametrów klimatycznych atmosfery (temperatura, wilgotność względna pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych),
 • koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:
 • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji,
 • opłaty za patenty lub licencje,
 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w chłodnictwie składowym w zakresie zamrażania i składowania mięsa:

 • związanych z przyjęciem i wydawaniem mięsa (rampy, hole manipulacyjne):
 • prace budowlane związane z remontem połączonym z modernizacją ramp, poprawą stanu posadzek, pozwalających na ruch ciężkich wózków widłowych,
 • prace budowlane zapewniające właściwe warunki sanitarne (ściany, posadzki, sufity),
 • instalacje śluz do przyjęcia i wydawania mięsa,
 • instalacje wodno-ściekowe,
 • klimatyzację holi manipulacyjnych,
 • modernizację oświetlenia,
 • związanych z remontem połączonym z modernizacją zamrażalni:
 • prace budowlane eliminujące krzyżowanie się dróg przy przyjęciu mięsa i jego wydawaniu,
 • prace budowlane zapewniające właściwe warunki sanitarne zamrażalni (ściany, posadzki, sufity),
 • unowocześnienie i remont połączony z modernizacją instalacji chłodniczych,
 • zakup i montaż niezbędnych urządzeń i sprzętu (stojaki, palety) oraz aparatury umożliwiającej zamrażanie mięsa,
 • instalacje monitoringu zamrażalni (czynnik chłodniczy, temperatura, człowiek w komorze),
 • związanych z przechowywaniem mięsa:
 • prace budowlane zapewniające właściwe warunki sanitarne komór chłodniczych (ściany, posadzki, sufity),
 • unowocześnienie i remont połączony z modernizacją instalacji chłodniczych,
 • urządzenia zapewniające utrzymanie właściwych warunków temperaturowych (przy wprowadzaniu lub wyprowadzaniu mięsa z komór – kurtyny, drzwi chłodnicze),
 • instalacje monitoringu komór (czynnik chłodniczy, temperatura, człowiek w komorze, dozór),
 • sprzęt do składowania mięsa (palety, regały, stojaki),
 • zakup wózków widłowych i wózków do wysokiego staplowania,
 • modernizacja oświetlenia,
 • związanych z zapewnieniem właściwych warunków temperaturowych:
 • prace budowlane związane z remontem połączonym z modernizacją maszynowni chłodniczych,
 • prace budowlane związane z remontem połączonym z modernizacją oraz unowocześnieniem instalacji chłodniczych (sprężarki, zbiorniki, parowniki, skraplacze, pompy, układy zapewniające cyrkulację czynnika chłodniczego, odolejacze),
 • ocieplenie komór chłodniczych poprzez zastosowanie materiałów izolacyjnych o właściwych parametrach, prawidłowej grubości izolacji,
 • związanych z kontrolą jakości mięsa:
 • sprzęt do kontroli klasyfikacji tusz w systemie EUROP,
 • sprzęt do kontroli masy i wielkości ubytków naturalnych,
 • wyposażenie laboratoriów zakładowych w zakresie kontroli jakości mięsa,
 • związanych z warunkami sanitarno-higienicznymi chłodni:
 • remont połączony z modernizacją zaplecza socjalnego (śluzy sanitarne, łazienki, szatnie, magazyny odzieży),
 • remont połączony z modernizacją myjni samochodów, palet, stojaków, regałów i innego sprzętu,
 • zakup sprzętu do mycia ramp, holi manipulacyjnych,
 • koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:
 • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji,
 • opłaty za patenty lub licencje,
 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w zakładach przetwórstwa jaj:

 • budowa zakładu wraz z pomieszczeniami socjalnymi,
 • budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa jaj wraz z pomieszczeniami socjalnymi i zapewnieniem oddzielenia części czystej i brudnej w obiektach,
 • zakup i instalacja linii technologicznych, maszyn i urządzeń technicznych związanych z produkcją,
 • remont połączony z modernizacją laboratoriów badania surowca oraz produktu końcowego w zakładach przetwórstwa jaj oraz zakup niezbędnego wyposażenia,
 • wdrażanie procedury systemów zarządzania jakością,
 • inwestycje związane z infrastrukturą, polegające na:
 • budowie lub remoncie połączonym z modernizacją oczyszczalni ścieków lub podczyszczalni,
 • budowie lub remoncie połączonym z modernizacją stacji uzdatniania wody, a także zakupie urządzeń do uzdatniania wody,
 • budowie lub remoncie połączonym z modernizacją instalacji wodno-ściekowej,
 • remoncie połączonym z modernizacją systemu grzewczego, instalacji zasilania w parę i ciepłą wodę,
 • budowie magazynów, chłodni i instalacji chłodniczych,
 • budowie myjni środków transportu oraz opakowań zbiorczych, a także zakupie urządzeń do tych myjni,
 • budowie pomieszczeń służących składowaniu odpadów i ubocznych produktów otrzymywanych podczas przetwórstwa jaj, a także zakupie urządzeń niezbędnych do ich funkcjonowania,
 • koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:
 • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji,
 • opłaty za patenty lub licencje,
 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Warunki udzielenia kredytu

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej niż 4 mln zł,
 • 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej, nie więcej niż 8 mln zł,
 • 70% wartości nakładów inwestycyjnych w uboju, rozbiorze, przetwórstwie mięsa, chłodnictwie składowym i w przetwórstwie jaj, nie więcej niż 16 mln zł,
 • łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt 1) i 2) nie może przekroczyć 8 mln zł,
 • łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt 1) – 3) nie może przekroczyć 16 mln zł.
 • Okres spłaty- maksymalnie 8 lat (karencja w spłacie kapitału do 3 lat).

Realizacja inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa” – Symbol nBR15

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwach produkujących mleko:

 • zakup lub instalacja urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka, np. dojarek, stacji udojowych i urządzeń chłodniczych,
 • zakup lub instalacja maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji, zbioru, przechowywania, magazynowania, przygotowywania pasz dla bydła, obejmujących np. sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny do przygotowywania lub składowania pasz,
 • zakup lub instalacja maszyn lub urządzeń do pojenia zwierząt i zadawania pasz,
 • budowa, przebudowa lub remont obór połączony z ich modernizacją, w tym m.in. tworzenie nowych stanowisk dla krów, zakup i montaż urządzeń do zadawania pasz, pojenia, agregatów: podciśnieniowego, chłodzącego i prądotwórczego, wentylacji,
 • zakup i montaż urządzeń do usuwania obornika, budowa zbiorników na gnojowicę wraz z kanałami pod oborą, budowa płyty gnojowej ze zbiornikiem na gnojówkę,
 • zakup lub budowa biogazowni,
 • zakup i montaż urządzeń lub budowa obiektów służących do zasilania w wodę i uzdatniania, rozprowadzania i magazynowania wody lub nawodnień ciśnieniowych np. deszczowni do nawadniania łąk, pastwisk i pól,
 • wyposażenie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt np. w ogrodzenia, wiaty,
 • zakup i instalacja maszyn i urządzeń do gospodarki odchodami zwierzęcymi,
 • zakup gruntów rolnych nabywanych w związku z produkcją mleka – na budowę budynków inwentarskich, pod uprawę roślin na pasze, na łąki i pastwiska,
 • zakup, instalacja lub budowa urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
 • utwardzanie placów manewrowych w obrębie gospodarstwa,
 • zakup komputerów i oprogramowania, w tym programów księgowych – w przypadku gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną,
 • koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:
 • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji,
 • opłaty za patenty lub licencje,
 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji realizowanych przez podmioty zajmujące się przetwórstwem mleka na przetwory mleczne:

 • budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania mleka i przetworów mlecznych, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli, zgodnie z wymogami sanitarno-weterynaryjnymi i technicznymi,
 • zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do magazynowania mleka oraz przetwórstwa mleka na produkty mleczne,
 • zakup maszyn i urządzeń do produkcji opakowań, o ile są one uzupełnieniem linii technologicznej do przetwórstwa mleka i wytwarzane na nich opakowania nie są przedmiotem odrębnej sprzedaży przez kredytobiorcę,
 • zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do magazynowania przetworów mlecznych oraz ich przygotowania do sprzedaży,
 • zakup lub instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
 • zakup komputerów i oprogramowania służących zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,
 • wdrażanie procedury systemów zarządzania jakością,
 • zakup instalacji i urządzeń poprawiających gospodarkę energetyczną, wodno-ściekową, ochronę środowiska stanowiących integralną część budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych,
 • zakup urządzeń do wprowadzania systemów kontroli jakości w produkcji, przetwórstwie i skupie mleka obejmującym zakup nowoczesnej aparatury elektronicznej do badania jakości mleka surowego, półproduktów oraz produktów gotowych, gromadzenia i przekazywania informacji, jak również zakup specjalistycznych środków transportu wraz z ich wyposażeniem do przewozu próbek mleka lub półproduktów oraz wyrobów gotowych,
 • zakup samochodów – cystern do samodzielnego zbioru mleka lub urządzeń umożliwiających adaptację posiadanych pojazdów na cysterny do samodzielnego odbioru mleka od producentów,
 • zakup urządzeń chłodniczych do schładzania mleka z przeznaczeniem na wyposażenie punktów skupu mleka będących własnością podmiotu przetwarzającego mleko,
 • koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:
 • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji,
 • opłaty za patenty lub licencje,
 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji realizowanych przez podmioty skupujące mleko bezpośrednio od producentów mleka:

 • zakup urządzeń do wprowadzania systemów kontroli jakości w produkcji i skupie mleka,
 • zakup urządzeń chłodniczych do schładzania mleka z przeznaczeniem na wyposażenie punktów skupu mleka będących własnością podmiotu skupującego,
 • zakup samochodów cystern do zbioru mleka,
 • koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji realizowanych przez podmioty produkujące sery topione:

 • budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania mleka i przetworów mlecznych, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli, zgodnie z wymogami sanitarno-weterynaryjnymi i technicznymi,
 • zakup maszyn i urządzeń do produkcji serów topionych,
 • zakup maszyn i urządzeń do produkcji opakowań, o ile są one uzupełnieniem linii technologicznej do produkcji serów topionych i wytwarzane na nich opakowania nie są przedmiotem odrębnej sprzedaży przez kredytobiorcę,
 • zakup urządzeń do wprowadzania systemów kontroli jakości w produkcji serów topionych obejmujący zakup nowoczesnej aparatury elektronicznej do badania jakości półproduktów oraz produktów gotowych, gromadzenia i przekazywania informacji,
 • koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:
 • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji,
 • opłaty za patenty lub licencje,
 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Warunki udzielenia kredytu

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej niż 4 mln zł,
 • 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie mleka lub skupie mleka, nie więcej niż 16 mln zł,
 • łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt 1) – 2) nie może przekroczyć 16 mln zł.
 • Okres spłaty- maksymalnie 8 lat (karencja do 3 lat).

Zakup gruntów rolnych – Symbol nKZ

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu gruntów rolnych w celu:

 • utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie, ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej i nie większej niż 300 ha użytków rolnych,
 • powiększenia gospodarstwa rolnego mającego powierzchnię ogólną co najmniej 1 ha lub powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż 1 ha przeliczeniowy, obliczoną według zasad stosowanych przy naliczaniu podatku rolnego, do powierzchni nie mniejszej od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie, ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej i nie większej niż 300 ha użytków rolnych.
 • W przypadku zakupu gruntów rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa, które prowadzić będzie działy specjalne produkcji rolnej, jego powierzchnia może być mniejsza od średniej w danym województwie.

Warunki udzielenia kredytu

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej jednak niż 4 mln zł,
 • wartości kupowanych gruntów rolnych ustalonej na podstawie średnich cen rynkowych gruntów w danym województwie według danych GUS.
 • Okres spłaty- maksymalnie 15 lat (karencja w spłacie kapitału do 2 lat).

Realizacja inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu – Symbol nNT

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej:

 • budowę, przebudowę, remont połączony z:
 • modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
 • zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji,
 • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,
 • zakup budynków lub budowli, w tym zakup budynku inwentarskiego wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
 • zakładanie, wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,
 • wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,
 • budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, magazynowania wody lub nawodnień ciśnieniowych,
 • zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, zakup pomieszczeń myjni dla zwierząt na potrzeby produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków przez podmioty zajmujące się wylęgiem, odchowem, tuczem drobiu; w przypadku gdy koszt zakupu budynków lub budowli przekracza ich wartość rynkową do ustalenia kosztów inwestycji przyjmuje się wartość rynkową takich budynków lub budowli w tym województwie,
 • zakup, instalację lub budowę innych niż wymienione w pkt 6 i 7 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym utwardzanie placów manewrowych i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, wykonanie melioracji szczegółowych, zakup kotłowni ogrzewającej budynek inwentarski, zakup i montaż ogrodzenia gospodarstwa rolnego,
 • zakup komputerów i oprogramowania służących ułatwieniu prowadzonej działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym programów księgowych,
 • koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:
 • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu,
 • opłaty za patenty lub licencje,
 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Warunki udzielenia kredytu

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej jednak niż 4 mln zł,
 • 70% wartości nakładów inwestycyjnych, nie więcej jednak niż 8 mln zł – w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej,
 • łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt 1) i 2) nie może przekroczyć 8 mln zł.
 • Okres spłaty- maksymalnie 15 lat (karencja do 2 lat).

Kredyt płatniczy

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym posiadającym rachunek bieżący kredyt płatniczy, który pomaga w utrzymaniu krótkoterminowej płynności finansowej.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt płatniczy jest rodzajem krótkoterminowego kredytu obrotowego i udzielany jest w przypadku, gdy:

 1. Kredytobiorcy przejściowo brakuje środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, wynikających z doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług, itp.,
 2. konieczności pokrycia udzielonych Kredytobiorcy przez Bank gwarancji i poręczeń.

Warunki udzielenia kredytu

O kredyt płatniczy może ubiegać się Klient:

 • posiadający rachunek bieżący w Banku, na który dokonywane są wpłaty ze stałą
  częstotliwością przez okres co najmniej 1 roku,
 • o ugruntowanej i stabilnej kondycji finansowej,
 • terminowo regulujący swoje zobowiązania wobec Banku,

Kredyt płatniczy może być udzielony na okres do 30 dni.

Wysokość kredytu

Kredyt płatniczy udzielany jest maksymalnie do wysokości iloczynu dni kredytowania oraz dziennych wpływów liczonych jako średnia arytmetyczna wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy prowadzony w Banku w miesiącu poprzedzającym udzielenie kredytu.

Wykorzystanie i spłata kredytu

Wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy, w formie bezgotówkowej (polecenia przelewu), w ciężar rachunku kredytowego.

Wykorzystany kredyt wraz z odsetkami podlega spłacie w pierwszej kolejności z każdego wpływu na rachunek bieżący Kredytobiorcy.

Kredyty na działalność gospodarczą

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczenie kredytu

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe – polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów, na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Warunki udzielenia i wykorzystania kredytu

 • W zależności od poziomu ryzyka transakcji oraz jakości i wysokości zabezpieczeń, wymagany jest udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu. Wynosi on minimum 20%.
 • Realizacja kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.
 • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanych przez Bank. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest częściowe wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej.

Okres kredytowania

Okres kredytowania nie może być dłuższy niż okres amortyzacji majątku sfinansowanego z udziałem kredytu. W uzasadnionych przypadkach, np. przyspieszonej amortyzacji, okres kredytowania może być wydłużony maksymalnie do 1,5 okresu amortyzacji.

Kredyt obrotowy

Przeznaczenie kredytu

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.

Okres kredytowania

Kredyt może być udzielony jako krótkoterminowy (do 1 roku) lub średnioterminowy (powyżej 1 roku do 3 lat), a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności – jako długoterminowy (powyżej 3 lat).

Warunki udzielenia i wykorzystania kredytu

 • Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty. Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.
 • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.

Leasing w naszym Banku

Oferta Banku we współpracy z BPS Leasing S.A. obejmuje finansowanie w formie leasingu środków trwałych, zarówno ruchomości jaki i nieruchomości.

Z myślą o Klientach, działających w różnych branżach i korzystających z usług Banku, opracowano wiele specjalistycznych rozwiązań, umożliwiających finansowanie potrzeb inwestycyjnych. Dzięki temu Bank zapewnia możliwość sfinansowania wszelkich potrzeb w zakresie finansowania inwestycji dla swoich klientów, niezależnie od tego czy będzie to prosty zakup środka trwałego czy długotrwały, wieloetapowy proces inwestycyjny.

Korzyści, które oferuje leasing:

 • Korzyści podatkowe – Opłata wstępna i raty leasingowe mogą stanowić w całości koszt uzyskania przychodu – korzyści podatkowe niedostępne w przypadku finansowania zakupu środka trwałego poprzez finansowanie kredytowe w efekcie przyśpieszenia amortyzacji podatkowej inwestycji.
 • Brak finansowania VAT – BPS Leasing przejmuje na siebie finansowanie podatku VAT od zakupu przedmiotu. Podstawą kalkulacji rat leasingowych jest wartość netto przedmiotu leasingu.
 • Elastyczne struktury opłat – Możliwość dopasowania opłat leasingowych do założeń projektu inwestycyjnego poprzez ukształtowanie wysokości płatności rat leasingowych, opłaty wstępnej oraz wartości końcowej.
 • Tańsze usługi dodatkowe – Możliwość skorzystania z licznych rabatów oraz preferencyjnych stawek ubezpieczenia wynegocjowanych przez Leasingodawcę(Finansującego).
 • Mniej formalności – Szybki i wygodny proces podpisywania umowy i przekazania przedmiotu leasingu. BPS Leasing wyręcza Klienta w kontaktach z urzędem komunikacji, dostawcą oraz ubezpieczycielem.
 • Brak obciążenia bilansu – Dla firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw typowa dla rynku transakcja leasingowa nie obciąża bilansu firmy – korzystający nie wykazuje zobowiązań leasingowych w bilansie.

Oferta produktowa obejmuje finansowanie:

Ruchomości nowe i używane, w tym:
– samochody osobowe
– samochody ciężarowe i dostawcze
– ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy
– autobusy, pojazdy, sprzęt specjalistyczny
– maszyny, urządzenia, linie technologiczne

Podstawowe parametry umowy leasingu ruchomości:
– wartość środka trwałego – od 50 tys. zł netto
– okres leasingu do 8 lat
– opłata wstępna od 0%

Nieruchomości, w tym:
– obiekty biurowe
– obiekty (hale) produkcyjne
– hotele
– magazyny i centra logistyczne

Leasing nieruchomości oferujemy także poprzez leasing zwrotny, czyli:
– zakup przez spółkę leasingową nieruchomości od Klienta;
– zawarcie umowy leasingu z Klientem;
– wypłata gotówki Klientowi.

Podstawowe parametry umowy leasingu nieruchomości:
– wartość nieruchomości od 3 mln zł netto
– okres leasingu do 15 lat
– opłata wstępna ustalana indywidualnie

Obsługa transakcji leasingowych odbywa się poprzez Spółkę BPS Leasing S.A., należącą do Grupy BPS i świadczącą kompleksowe usługi leasingu we współpracy z Bankami Spółdzielczymi wchodzącymi w skład Grupy.

Skip to content