Kredyty – Rolnicy

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje rolnikom szeroką ofertę kredytową:

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym posiadającym rachunek bieżący kredyt odnawialny w rachunku.

Kredyt w rachunku rozliczeniowym bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym (umowa zawierana na okres 1 roku), przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Zalety kredytu:

 • jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu i może być wykorzystywany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy;
 • istnieje możliwość przedłużenia funkcjonującej umowy kredytu na kolejny okres bez konieczności spłaty kredytu.

Warunki udzielenia i wykorzystania kredytu

Bank może udzielić kredytu w rachunku bieżącym Kredytobiorcy:

 1. będącemu stałym klientem Banku, tzn. posiadającemu w Banku rachunek bieżący
  od minimum trzech miesięcy i przeprowadzającemu rozliczenia przy wykorzystaniu
  tego rachunku,
 2. o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
 3. posiadającemu zdolność kredytową,
 4. rzetelnie i terminowo wywiązującemu się z zobowiązań wobec Banku oraz wobec
  innych banków z którymi współpracował w ostatnim okresie.

Istnieje możliwość udzielenia kredytu w rachunku rozliczeniowym bieżącym Klientowi nieposiadającemu wcześniej rachunku bieżącego w Banku, o ile Kredytobiorca przed podpisaniem umowy kredytu otworzy rachunek rozliczeniowy bieżący w Banku, zobowiąże się do przeprowadzania rozliczeń przez ten rachunek i dostarczy opinię bankową o wysokości obrotów na rachunkach w innych bankach.

Wykorzystanie kredytu następuje w przypadku braku środków własnych na rachunku poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku rozliczeniowego bieżącego.

Wpływy na rachunek bieżący Kredytobiorcy przeznaczane są w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia z tytułu wypłat dokonanych w ramach udzielonego limitu kredytu. Spłata całości lub części kredytu odnawia o równowartość dokonanej spłaty kwotę pozostającego do wykorzystania limitu przyznanego i ustalonego w umowie kredytu na dany okres.

Wysokość kredytu

Wysokość przyznanego limitu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym. Kwota udzielonego limitu nie może przekroczyć średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 6 miesięcy lub średniomiesięcznych wpływów przewidywanych w okresie kredytowania – gdy będą one niższe niż kwota ustalona na podstawie wpływów faktycznych.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność sezonową przy ustalaniu średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący uwzględnia się okres ostatnich 12 miesięcy.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość podwyższenia poziomu limitu kredytu maksymalnie do kwoty odpowiadającej 6 średniomiesięcznym wpływom.

Kredyt inwestycyjny

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje Rolnikom kredyty inwestycyjne, które pomagają w prowadzeniu i rozwijaniu działalności.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe takie jak np.:

 • zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów;
 • modernizacja i restrukturyzacja majątku produkcyjnego;
 • zakup udziałów lub akcji;
 • sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Warunki udzielenia i wykorzystania kredytu

 • W zależności od poziomu ryzyka transakcji oraz jakości i wysokości zabezpieczeń, wymagany jest udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu. Wynosi on minimum 20%.
 • Realizacja kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.
 • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanych przez Bank. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest częściowe wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej, nie więcej jednak niż 25% kwoty kredytu.

Okres kredytowania

Okres kredytowania nie może być dłuższy niż okres amortyzacji majątku sfinansowanego kredytem. W uzasadnionych przypadkach, np. przyspieszonej amortyzacji, okres kredytowania może być wydłużony maksymalnie do 1,5 okresu amortyzacji.

Skip to content