HISTORIA BANKU

Historia Banku Spółdzielczego w Sokółce

 • Bank Spółdzielczy w Sokółce rozpoczął działalność 13 listopada 1924 r. jako Kasa Stefczyka spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną. Celem działalności Kasy było udzielanie pożyczek, przyjmowanie wkładów oraz rozwój kulturalny środowiska.
 • W 1934 roku Kasa liczyła 587 członków i dysponowała funduszami własnymi w wysokości 27.215,00 zł, a stan udzielonych kredytów wynosił 44.700,00 zł.
 • Wraz z wybuchem II wojny światowej funkcjonowanie Kasy Stefczyka zostało przerwane. Wznowienie działalności pod nową nazwą – Bank Ludowy – nastąpiło 14 lutego 1948 r.
 • W kolejnych latach wielokrotnie zmieniana była nazwa Banku: od 9 lipca 1955 r. funkcjonowała Gminna Kasa Spółdzielcza, od 24 lipca 1956 r. Kasa Spółdzielcza, od 12 września 1956 r. Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa, a od 27 września 1965 r. do dziś Bank Spółdzielczy.
 • W 1974 roku oddano do użytku nowo wybudowany budynek siedziby Banku przy ulicy Ks. Ściegiennego 16. Dzięki temu znacznie podniósł się poziom obsługi Klientów.
 • Od 1975 r. Bank Spółdzielczy w Sokółce wchodził w strukturę organizacyjną Banku Gospodarki Żywnościowej.
 • W 1995 roku Bank został akcjonariuszem nowoutworzonego Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego S.A. w Olsztynie skupiającego na początku 146 banków spółdzielczych założycieli. Aktywnym uczestnikiem tworzonego Banku Regionalnego był Prezes Banku Klemens Kaczyński.
 • W latach 90-tych Bank Spółdzielczy w Sokółce stale pozyskiwał nowych Klientów i zwiększał obszar działalności. W marcu 1995 roku utworzony został Punkt Usług Bankowych w Kuźnicy, a w listopadzie tego roku Punkt Usług Bankowych w Sidrze.
 • W dniu 1 października 1997 r. decyzją Rad Nadzorczych zainteresowanych banków Bank Spółdzielczy w Sokółce połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Szudziałowie. W wyniku połączenia Bank Spółdzielczy w Szudziałowie prowadzi działalność jako Oddział Banku Spółdzielczego w Sokółce. Zobacz: Historia Banku Spółdzielczego w Szudziałowie.
 • W dniu 1 stycznia 1999 r. z Bankiem Spółdzielczym w Sokółce połączyły się kolejne dwa banki spółdzielcze: Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Białostockiej wraz z jego Oddziałem w Nowym Dworze oraz Bank Spółdzielczy w Janowie. Te dwa dobrze funkcjonujące banki posiadały zbyt niskie kapitały własne aby samodzielnie sprostać wymogom kapitałowym określonym przepisami Prawa bankowego. Od momentu połączenia są największymi Oddziałami Banku Spółdzielczego w Sokółce.
 • Jeszcze w 1999 r. Rada Nadzorcza połączonych banków powołała nowy Zarząd Banku Spółdzielczego w Sokółce. Na stanowisku Prezesa Zarządu pozostał Klemens Kaczyński, Wiceprezesem został Witold Budrowski, dyrektor Oddziału w Szudziałowie, Członkami Zarządu zostali: Mieczysław Pułtorak, dyrektor Oddziału w Dąbrowie Białostockiej i Helena Botwicz, pracownik Centrali Banku w Sokółce.
 • 27 marca 2002 r. Bank Spółdzielczy w Sokółce podpisał z Bankiem Polskiej Spółdzielczości umowę zrzeszenia, na mocy której Bank Zrzeszający zobowiązany jest m. in. do: prowadzenia rachunku bieżącego Banku Spółdzielczego, za pośrednictwem którego dokonywane są rozliczenia pieniężne Banku, wypełniania za Bank Spółdzielczy obowiązków informacyjnych wobec Narodowego Banku Polskiego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, kontrolowania zgodności działalności Banku Spółdzielczego z postanowieniami umowy zrzeszenia i innymi przepisami prawa.

Historia Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze

 • 1929 – powstanie w Nowym Dworze z inicjatywy rolników Kasy Stefczyka spółdzielni z odpowiedzialnością nieograniczoną
 • 1939 – przerwa w działalności Kasy spowodowana wybuchem II. wojny światowej
 • 1951 – rozpoczęcie obsługi finansowej ludności terenu Nowego Dworu w Gminnej Kasie Spółdzielczej w Dąbrowie Białostockiej
 • 1961.07.09 – zebranie założycielskie spółdzielni pod nazwą Kasa Spółdzielcza w Nowym Dworze
 • 1961 – zmiana nazwy na Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkową
 • 1966 – oddanie do użytku nowego budynku Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze
 • 1997.01.01 – połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Dąbrowie Białostockiej i prowadzenie dalszej działalności pod szyldem Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Białostockiej Oddział w Nowym Dworze

Historia Banku Spółdzielczego w Janowie

 • 1927.01 – powstanie z inicjatywy małżeństwa nauczycieli Marii i Stanisława Stolarczyk Kasy Stefczyka w Janowie
 • 1940 – konfiskata dokumentacji Kasy przez radzieckie władze okupacyjne i zawieszenie jej działalności
 • 1948.03.05 – zgromadzenie założycielskie Kasy Stefczyka
 • 1948.05.24 – rejestracja Statutu Kasy Stefczyka spółdzielni z odpowiedzialnością ograniczoną w Sądzie Okręgowym w Białymstoku
 • 1950.06.28 – dokonanie zmiany nazwy przez Walne Zgromadzenie Członków Kasy na Gminną Kasę Spółdzielczą
 • 1951.12.19 – otwarcie Punktu Kasowego w Korycinie
 • 1956.06.24 – uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Delegatów zmiany nazwy spółdzielni na Kasę Spółdzielczą w Janowie
 • 1958 – przekształcenie Punktu Kasowego w Korycinie w odrębną Kasę Spółdzielczą
 • 1966.05.15 – zmiana nazwy na Bank Spółdzielczy w Janowie
 • 1967 – otwarcie własnego lokalu Banku
 • 1975 – rozbudowa siedziby Banku
 • 1999.01.01 – połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Sokółce i prowadzenie dalszej działalności pod szyldem Bank Spółdzielczy w Sokółce Oddział w Janowie

Historia Banku Spółdzielczego w Szudziałowie

 • 1962.10.07 – powstanie Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej
 • 1962.12.18 – rejestracja sądowa
 • 1969 – rozpoczęcie budowy siedziby Banku
 • 1970.07.22 – przekazanie do użytku nowego budynku Banku Spółdzielczego
 • 1973 – utworzenie Oddziału w Babikach, który prowadził obsługę klientów do roku 1976
 • 1997.10.01 – połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Sokółce, prowadzenie dalszej działalności pod szyldem Bank Spółdzielczy w Sokółce Oddział w Szudziałowie.

Historia Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Białostockiej

 • 1927 – powstanie Kasy Stefczyka w Dąbrowie Białostockiej
 • 1939 – 1950 – przerwa w działalności spowodowana wybuchem II. wojny światowej, po wojnie obsługę ludności w ograniczonym zakresie prowadziła kasa Gminnej Spółdzielni
 • 1950.03.05 – powstanie samodzielnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gminna Kasa Spółdzielcza
 • 1956-61 – zmiany organizacyjne, nadanie nowego statutu, zmiana nazwy na Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkową
 • 1975 – przekształcenie Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Bank Spółdzielczy
 • 1997.01.01 – przejęcie Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze i utworzenie w jego miejsce Oddziału Banku
 • 1999.01.01 – połączenie Banku i Oddziału w Nowym Dworze z Bankiem Spółdzielczym w Sokółce i prowadzenie dalszej działalności pod szyldami: Bank Spółdzielczy w Sokółce Oddział w Dąbrowie Białostockiej i Bank Spółdzielczy w Sokółce Oddział w Nowym Dworze.
Skip to content