Polecenie zapłaty

Posiadacz dowolnego rachunku rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Sokółce – rachunku ROR lub rachunku bieżącego – może skorzystać z wygodnej formy dokonywania płatności jaką jest polecenie zapłaty.

Polecenie zapłaty jest nowoczesną, prostą i bezpieczną formą regulowania opłat, których kwota i dzień realizacji za każdym razem mogą być inne. Klient Banku udziela swojemu wierzycielowi (wystawcy rachunku/faktury) zgody do pobierania ze swojego rachunku powtarzających się płatności.

Polecenie zapłaty ułatwia realizację następujących płatności:

 • faktur za usługi telekomunikacyjne
 • abonamentu telewizji cyfrowej
 • składek ubezpieczenia
 • rachunków za energię elektryczną, cieplną i gaz
 • opłat za mieszkanie
 • spłat kredytów i pożyczek
 • faktur za prenumeratę czasopism
 • innych płatności okresowych

Uruchomienie usługi

Aby uruchomić usługę należy wypełnić i podpisać formularz Zgody do obciążania rachunku, w którym dłużnik wyraża zgodę na regulowanie zobowiązań wobec wierzyciela za pośrednictwem polecenia zapłaty. Formularz ten można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej wierzyciela bądź w Banku.

Na formularzu należy podać swoje dane wraz ze wskazaniem rachunku, z którego będą realizowane płatności poprzez polecenie zapłaty. Złożony podpis na formularzu musi być zgodny z podpisem złożonym na karcie wzorów podpisów w banku.

Podpisany formularz zgody należy przekazać wystawcy rachunków (dla wierzyciela). Wierzyciel po dokonaniu przez Bank autoryzacji złożonego podpisu dłużnika, aktywuje usługę. Od tego momentu wszystkie kolejne płatności będą już realizowane w drodze automatycznych obciążeń rachunku Klienta.

Odwołanie usługi

Aby zrezygnować z usługi należy wypełnić w dwóch egzemplarzach formularz Odwołanie zgody do obciążania rachunku. Następnie jeden wypełniony egzemplarz należy złożyć w Banku, a drugi przekazać wierzycielowi.

Co zyskuje Klient?

 • terminowość regulacji zobowiązań – rachunki są opłacane dokładnie w terminie płatności
 • wygoda – wszystkie czynności związane z opłaceniem należności na rzecz wierzyciela wykonuje wierzyciel i Bank
 • oszczędność czasu – nie trzeba przychodzić do Banku, aby zapłacić rachunki w kasie lub złożyć polecenie przelewu ze swojego rachunku
 • możliwość kontroli – Klient cały czas kontroluje wysokość płatności, dzięki fakturom i rachunkom wysyłanym przez wierzyciela i wyciągom bankowym
Skip to content