Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Uprzejmie informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Sokółce objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Wysokość gwarancji to równowartość 100 000 euro

Ochronie gwarancyjnej podlegają środki pieniężne i należności osób fizycznych oraz:

 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych,
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Ochronie gwarancyjnej nie podlegają środki pieniężne i należności m.in.:

 • Skarbu Państwa,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe,
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (depozyty złożone przez kasę w innej kasie) oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
 • instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
 • firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013,
 • osób i podmiotów niezidentyfikowanych przez odpowiednio bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub oddział banku zagranicznego,
 • zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
 • funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych,
 • funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organów władz publicznych innych państw.

Zakres przedmiotowy gwarancji

Ochronie gwarancyjnej podlegają środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych (złotowe i walutowe), w przypadku których deponent jest stroną umowy.

Ponadto ochrona gwarancyjna obejmuje:

 • inne należności deponenta wynikające z przyjmowania przez bank wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub w oznaczonym terminie oraz prowadzenia rachunków tych wkładów,
 • należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez bank bankowych rozliczeń pieniężnych,
 • kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu posiadacza rachunku oraz dyspozycji wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji,
 • należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o ile papiery te zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

Ochronie gwarancyjnej nie podlegają w szczególności:

 • środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
 • środki na tzw. rachunkach martwych o saldzie nieprzekraczającym równowartości w złotych 2,5 euro, jeżeli deponent nie posiada innych środków objętych ochroną gwarancyjną,
 • pieniądz elektroniczny w rozumieniu przepisów ustawy o usługach płatniczych.
Skip to content