Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA ROLNICTWA - KREDYTY (9)

Wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi – Symbol nKL01

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie środków trwałych po klęskach poprzez:

 1. przywrócenie funkcji użytkowych:

 • zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni i innych budynków i budowli służących do produkcji, a także, urządzeń i obiektów służących do zasilania w wodę, energię elektryczną, gaz i odprowadzenie ścieków w obrębie gospodarstwa, pomieszczeń socjalnych, zagrodowych oczyszczalni ścieków, placów w obrębie gospodarstw rolnych, dojazdów łączących punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z siecią dróg publicznych, ogrodzeń, murów oporowych poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych, pomieszczeń socjalnych poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych,

 • uchylony,

 • uszkodzonych ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych i urządzeń do zarządzania procesem produkcji poprzez przeprowadzenie remontów kapitalnych,

 • przywrócenie produkcyjności poprzez zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu,

 • zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych, urządzeń i oprogramowania do zarządzania procesem produkcji, a także samochodów ciężarowych, dostawczych lub specjalistycznych wyłącznie dla potrzeb związanych z produkcją w działach specjalnych produkcji rolnej.

Kredyt może zostać przeznaczony również na finansowanie kosztów ogólnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujących:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu,

 • opłaty za patenty lub licencje,

 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Warunki udzielenia kredytu

Kwota kredytu nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych oszacowanej przez Komisję powołaną przez wojewodę, nie więcej jednak niż:

 • 4 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na inwestycje realizowane w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych,

 • 8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na inwestycje realizowane w działach specjalnych produkcji rolnej.

Okres spłaty- maksymalnie 8 lat (5 lat w odniesieniu do nakładów na zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu), karencja do 2 lat.

POZOSTAŁA OFERTA KREDYTOWA DLA ROLNICTWA

 1. Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych - Symbol nIP

 2. Realizacja inwestycji w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” - Symbol nBR10

 3. Realizacja inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce” - Symbol nBR14

 4. Realizacja inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa” - Symbol nBR15

 5. Utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nMR

 6. Zakup gruntów rolnych - Symbol nKZ 

 7. Zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) - Symbol nGR

 8. Realizacja inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu – Symbol nNT

 9. Wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi – Symbol nKL01

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Kredyty obrotowe preferencyjne z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

OPROCENTOWANIE, OPŁATY I PROWIZJE

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt i wdrożenie: RonStudio www.ron.pl