Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA ROLNICTWA - KREDYTY (5)

Utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nMR  

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji:

 1. budowę, przebudowę, remont połączony z:

 • modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higienicznosanitarnymi),

 • zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji,

 • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,

 • zakup gruntów rolnych,

 • zakup budynków lub budowli, w tym zakup budynku inwentarskiego wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,

 • zakładanie, wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,

 • wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,

 • budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, magazynowania wody lub nawodnień ciśnieniowych,

 • zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, zakup pomieszczeń myjni dla zwierząt na potrzeby produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków przez podmioty zajmujące się wylęgiem, odchowem, tuczem drobiu,

 • zakup, instalację lub budowę innych niż wymienione w pkt 7 i 8 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym utwardzanie placów manewrowych i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, wykonanie melioracji szczegółowych, zakup kotłowni ogrzewającej budynek inwentarski, zakup i montaż ogrodzenia gospodarstwa rolnego,

 • zakup komputerów i oprogramowania służących ułatwieniu prowadzonej działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym programów księgowych,

 1. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu,

 • opłaty za patenty lub licencje,

 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Warunki udzielenia kredytu

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej jednak niż 4 mln zł

 • 70% wartości nakładów inwestycyjnych, nie więcej jednak niż 8 mln zł - w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej,

 • łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku przedsięwzięć wymienionych w pkt 1) i 2) nie może przekroczyć 8 mln zł.

Okres spłaty - maksymalnie 15 lat (karencja do 2 lat).

POZOSTAŁA OFERTA KREDYTOWA DLA ROLNICTWA

 1. Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych - Symbol nIP

 2. Realizacja inwestycji w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” - Symbol nBR10

 3. Realizacja inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce” - Symbol nBR14

 4. Realizacja inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa” - Symbol nBR15

 5. Utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nMR

 6. Zakup gruntów rolnych - Symbol nKZ 

 7. Zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) - Symbol nGR

 8. Realizacja inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu – Symbol nNT

 9. Wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi – Symbol nKL01

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Kredyty obrotowe preferencyjne z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

OPROCENTOWANIE, OPŁATY I PROWIZJE

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt i wdrożenie: RonStudio www.ron.pl