Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA ROLNICTWA - KREDYTY (4)

Realizacja inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa” - Symbol nBR15  

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwach produkujących mleko:

 1. zakup lub instalacja urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka, np. dojarek, stacji udojowych i urządzeń chłodniczych,

 2. zakup lub instalacja maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji, zbioru, przechowywania, magazynowania, przygotowywania pasz dla bydła, obejmujących np. sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny do przygotowywania lub składowania pasz,

 3. zakup lub instalacja maszyn lub urządzeń do pojenia zwierząt i zadawania pasz,

 4. budowa, przebudowa lub remont obór połączony z ich modernizacją, w tym m.in. tworzenie nowych stanowisk dla krów, zakup i montaż urządzeń do zadawania pasz, pojenia, agregatów: podciśnieniowego, chłodzącego i prądotwórczego, wentylacji,

 5. zakup i montaż urządzeń do usuwania obornika, budowa zbiorników na gnojowicę wraz z kanałami pod oborą, budowa płyty gnojowej ze zbiornikiem na gnojówkę,

 6. zakup lub budowa biogazowni,

 7. zakup i montaż urządzeń lub budowa obiektów służących do zasilania w wodę i uzdatniania, rozprowadzania i magazynowania wody lub nawodnień ciśnieniowych np. deszczowni do nawadniania łąk, pastwisk i pól,

 8. wyposażenie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt np. w ogrodzenia, wiaty,

 9. zakup i instalacja maszyn i urządzeń do gospodarki odchodami zwierzęcymi,

 10. zakup gruntów rolnych nabywanych w związku z produkcją mleka – na budowę budynków inwentarskich, pod uprawę roślin na pasze, na łąki i pastwiska,

 11. zakup, instalacja lub budowa urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,

 12. utwardzanie placów manewrowych w obrębie gospodarstwa,

 13. zakup komputerów i oprogramowania, w tym programów księgowych – w przypadku gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną,

 14. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji,

 • opłaty za patenty lub licencje,

 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji realizowanych przez podmioty zajmujące się przetwórstwem mleka na przetwory mleczne:

 1. budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania mleka i przetworów mlecznych, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli, zgodnie z wymogami sanitarno-weterynaryjnymi i technicznymi,

 2. zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do magazynowania mleka oraz przetwórstwa mleka na produkty mleczne,

 3. zakup maszyn i urządzeń do produkcji opakowań, o ile są one uzupełnieniem linii technologicznej do przetwórstwa mleka i wytwarzane na nich opakowania nie są przedmiotem odrębnej sprzedaży przez kredytobiorcę,

 4. zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do magazynowania przetworów mlecznych oraz ich przygotowania do sprzedaży,

 5. zakup lub instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

 6. zakup komputerów i oprogramowania służących zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,

 7. wdrażanie procedury systemów zarządzania jakością,

 8. zakup instalacji i urządzeń poprawiających gospodarkę energetyczną, wodno-ściekową, ochronę środowiska stanowiących integralną część budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych,

 9. zakup urządzeń do wprowadzania systemów kontroli jakości w produkcji, przetwórstwie i skupie mleka obejmującym zakup nowoczesnej aparatury elektronicznej do badania jakości mleka surowego, półproduktów oraz produktów gotowych, gromadzenia i przekazywania informacji, jak również zakup specjalistycznych środków transportu wraz z ich wyposażeniem do przewozu próbek mleka lub półproduktów oraz wyrobów gotowych,

 10. zakup samochodów - cystern do samodzielnego zbioru mleka lub urządzeń umożliwiających adaptację posiadanych pojazdów na cysterny do samodzielnego odbioru mleka od producentów,

 11. zakup urządzeń chłodniczych do schładzania mleka z przeznaczeniem na wyposażenie punktów skupu mleka będących własnością podmiotu przetwarzającego mleko,

 12. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji,

 • opłaty za patenty lub licencje,

 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji realizowanych przez podmioty skupujące mleko bezpośrednio od producentów mleka:

 1. zakup urządzeń do wprowadzania systemów kontroli jakości w produkcji i skupie mleka,

 2. zakup urządzeń chłodniczych do schładzania mleka z przeznaczeniem na wyposażenie punktów skupu  mleka będących własnością podmiotu skupującego,

 3. zakup samochodów cystern do zbioru mleka,

 4. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji realizowanych przez podmioty produkujące sery topione:

 1. budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania mleka i przetworów mlecznych, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli, zgodnie z wymogami sanitarno-weterynaryjnymi i technicznymi,

 2. zakup maszyn i urządzeń do produkcji serów topionych,

 3. zakup maszyn i urządzeń do produkcji opakowań, o ile są one uzupełnieniem linii technologicznej do produkcji serów topionych i wytwarzane na nich opakowania nie są przedmiotem odrębnej sprzedaży przez kredytobiorcę,

 4. zakup urządzeń do wprowadzania systemów kontroli jakości w produkcji serów topionych obejmujący zakup nowoczesnej aparatury elektronicznej do badania jakości półproduktów oraz produktów gotowych, gromadzenia i przekazywania informacji,

 5. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji,

 • opłaty za patenty lub licencje,

 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Warunki udzielenia kredytu

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej niż 4 mln zł,

 • 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie mleka lub skupie mleka, nie więcej niż 16 mln zł,

 • łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt 1) - 2) nie może przekroczyć 16 mln zł.

Okres spłaty- maksymalnie 8 lat (karencja do 3 lat).

POZOSTAŁA OFERTA KREDYTOWA DLA ROLNICTWA

 1. Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych - Symbol nIP

 2. Realizacja inwestycji w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” - Symbol nBR10

 3. Realizacja inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce” - Symbol nBR14

 4. Realizacja inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa” - Symbol nBR15

 5. Utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nMR

 6. Zakup gruntów rolnych - Symbol nKZ 

 7. Zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) - Symbol nGR

 8. Realizacja inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu – Symbol nNT

 9. Wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi – Symbol nKL01

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Kredyty obrotowe preferencyjne z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

OPROCENTOWANIE, OPŁATY I PROWIZJE

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt i wdrożenie: RonStudio www.ron.pl