Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA ROLNICTWA - KREDYTY (3)

Realizacja inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce” - Symbol nBR14  

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej podejmujących lub prowadzących chów i hodowlę zwierząt w celu produkcji mięsa czerwonego i drobiowego:

 1. budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli przeznaczonych do prowadzenia w nich produkcji żywca wraz z infrastrukturą wymienioną w pkt. 4),

 2. zakup budynków lub budowli przeznaczonych do prowadzenia w nich produkcji żywca,

 3. zakup i instalacja linii technologicznych, maszyn i urządzeń związanych z produkcją w obiektach, w których prowadzona jest produkcja żywca,

 4. inwestycje dotyczące infrastruktury w zakresie:

 • budowy lub remontu połączonego z modernizacją oczyszczalni ścieków lub podczyszczalni,

 • budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją stacji uzdatniania wody, a także zakup urządzeń do uzdatniania wody,

 • budowy lub remontu połączonego z modernizacją instalacji wodno-ściekowej,

 • remontu połączonego z modernizacją kotłowni, instalacji zasilania w parę i ciepłą wodę,

 • budowy wewnętrznych dróg i dojazdów wewnątrz gospodarstwa lub działu specjalnego produkcji rolnej,

 • koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu,

 • opłaty za patenty lub licencje,

 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w zakładach uboju, rozbioru i przetwórstwa mięsa:

 1. budowa zakładu wraz z pomieszczeniami socjalnymi,

 2. remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wraz z pomieszczeniami socjalnymi,

 3. budowa lub remont połączony z modernizacją pomieszczeń socjalnych,

 4. budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli związany z poprawą ich funkcjonalności i stanu technicznego tj. zmianą przeznaczenia tych obiektów w celu prowadzenia produkcji w zakresie uboju, rozbioru mięsa lub przetwórstwa mięsa i związanych z tym zakresem prac budowlanych i instalacyjnych, a także zakupem i instalacją niezbędnej aparatury lub urządzeń do zapewnienia rozdzielenia funkcjonowania części czystej i brudnej w obiektach,

 5. budowa budynków lub budowli przeznaczonych do prowadzenia w nich produkcji żywca wraz z ich infrastrukturą przez zakłady uboju, rozbioru lub przetwórstwa mięsa: zatwierdzone do handlu – Wspólny Rynek; zakwalifikowane do umieszczania swoich produktów na rynku krajowym, które otrzymały okres przejściowy; prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (MLO). Właścicielami obiektów, o których mowa muszą być ww. zakłady,

 6. remont połączony z modernizacją budynków lub budowli do prowadzenia w nich produkcji żywca, stanowiących własność zakładów uboju, rozbioru lub przetwórstwa mięsa: zatwierdzone do handlu – Wspólny Rynek; zakwalifikowane do umieszczania swoich produktów na rynku krajowym, które otrzymały okres przejściowy; prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (MLO), bądź dzierżawionych przez te zakłady, a także infrastruktury tych obiektów,

 7. inwestycje dotyczące infrastruktury zakładu w zakresie:

 • budowy lub remontu połączonego z modernizacją oczyszczalni ścieków lub podczyszczalni,

 • budowy lub remontu połączonego z modernizacją stacji uzdatniania wody, a także zakup urządzeń do uzdatniania wody,

 • budowy lub remontu połączonego z modernizacją instalacji wodno-ściekowej,

 • remontu połączonego z modernizacją kotłowni, instalacji zasilania w parę i ciepłą wodę,

 • budowy magazynów, chłodni i instalacji chłodniczych,

 1. budowy i wyposażenia w niezbędne urządzenia pomieszczeń do przechowywania odpadów i ubocznych produktów uboju, to jest:

 • przenośniki mechaniczne do odprowadzania ośrodka i kompletów jelit z linii ubojowych wraz z wyposażeniem do ich mycia i sterylizacji,

 • inne wyposażenie do odprowadzania artykułów ubocznych, jak np. ześlizgi, zsypy, rynny itd.,

 • urządzenia i wyposażenie do transportu pneumatycznego artykułów ubocznych, odpadów i konfiskat (pojemniki, „armatki”, zbiorniki itd.),

 • pojemniki dla krótkotrwałego przechowywania konfiskat (tzw. konfiskatory),

 • chłodnie mięsa zakwestionowanego,

 • magazyny ubocznych jadalnych i niejadalnych artykułów uboju, jak jelita, skóry, szczecina oraz sprzęt zapewniający warunki dla właściwej konserwacji i mycia,

 • urządzenia do magazynowania krwi na cele techniczne oraz jej przeróbki na plazmę i jej zamrażania i przechowywania,

 • inny sprzęt do krótkotrwałego przechowywania i usuwania odpadów,

 • budowy i wyposażenia myjni środków transportu i opakowań zbiorczych,

 • inwestycji związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością,

 1. zakup i instalacja linii technologicznych, maszyn i urządzeń technicznych związanych z produkcją lub infrastrukturą zakładu uboju, rozbioru mięsa lub przetwórstwa mięsa oraz obiektów będących własnością ww. podmiotów lub przez te podmioty dzierżawionych w okresach wieloletnich, w których prowadzona jest produkcja żywca, a także zakup aparatury lub urządzeń do klasyfikacji jakościowej tusz oraz urządzeń podnoszących jakość produktów, którymi są:

 • właściwe urządzenia do transportu i przepędu żywca gwarantujące minimalizację stresów, jakim poddawane są zwierzęta rzeźne jak: specjalistyczne pojazdy transportowe, rampy wyładowcze, wyposażenie magazynów żywca i korytarzy przepędowych (łącznie z infrastrukturą jak wentylacja wodna i ściekowa itd.),

 • nowoczesne urządzenia do przedubojowego oszałamiania zwierząt łącznie z ich unieruchamianiem (oszałamiacze elektryczne spełniające aktualne wymogi, klatki do unieruchamiania świń i bydła, restrainery z systemami automatycznymi, komory oszałamiania gazowego itd.),

 • urządzenia ubojowe i rozbiorowe oraz wszelkiego rodzaju sprzęt do mycia i sterylizacji urządzeń i pomieszczeń, sprzęt do kontroli jakości oraz klasyfikacji tusz w liniach ubojowych w systemie EUROP (pehametry, przyrządy do pomiaru przewodności elektrycznej, aparatura klasyfikacyjna wraz z wagami elektronicznymi i sprzętem komputerowym),

 • sprzęt do znakowania półtusz i ich identyfikacji (terminale, znakownice ręczne i automatyczne, drukarki etykiet itd.),

 • nowoczesne systemy szybkiego wychładzania tusz,

 • komory do zamrażania i rozmnażania surowców mięsnych w kontrolowanych warunkach,

 • urządzenia do przygotowania i kontroli składu surowcowego do przetwórstwa mięsnego (urządzenia do peklowania, magazynowania, mieszania, rozdrabniania i napełniania wraz ze sprzętem pomiarowym i kontrolnym oraz pomocniczym),

 • urządzenia do nastrzykiwania i skruszania mięsa,

 • nowoczesne urządzenia do wędzenia i obróbki cieplnej przetworów, sprzęt pomocniczy,

 • inne urządzenia technologiczne gwarantujące zapewnienie jakości i bezpieczeństwo zdrowotne produktów jak np. do produkcji konserw i ich obróbki cieplnej, pakowania, ważenia i etykietowania mięsa i przetworów,

 • sprzęt do kontroli jakości oraz wyposażenie laboratoriów zakładowych,

 • wyposażenie zakładów w infrastrukturę zapewniającą właściwe warunki sanitarne produkcji, w tym pomieszczeń socjalnych (szatnie, ubikacje, śluzy sanitarne, magazyny odzieży, pralnie, myjnie pojemników i środków transportowych itp.),

 • aparatura do ciągłego monitorowania i rejestracji parametrów klimatycznych atmosfery (temperatura, wilgotność względna pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych),

 1. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji,

 • opłaty za patenty lub licencje,

 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w chłodnictwie składowym w zakresie zamrażania i składowania mięsa:

 1. związanych z przyjęciem i wydawaniem mięsa (rampy, hole manipulacyjne):

 • prace budowlane związane z remontem połączonym z modernizacją ramp, poprawą stanu posadzek, pozwalających na ruch ciężkich wózków widłowych,

 • prace budowlane zapewniające właściwe warunki sanitarne (ściany, posadzki, sufity),

 • instalacje śluz do przyjęcia i wydawania mięsa,

 • instalacje wodno-ściekowe,

 • klimatyzację holi manipulacyjnych,

 • modernizację oświetlenia,

 1. związanych z remontem połączonym z modernizacją zamrażalni:

 • prace budowlane eliminujące krzyżowanie się dróg przy przyjęciu mięsa i jego wydawaniu,

 • prace budowlane zapewniające właściwe warunki sanitarne zamrażalni (ściany, posadzki, sufity),

 • unowocześnienie i remont połączony z modernizacją instalacji chłodniczych,

 • zakup i montaż niezbędnych urządzeń i sprzętu (stojaki, palety) oraz aparatury umożliwiającej zamrażanie mięsa,

 • instalacje monitoringu zamrażalni (czynnik chłodniczy, temperatura, człowiek w komorze),

 1. związanych z przechowywaniem mięsa:

 • prace budowlane zapewniające właściwe warunki sanitarne komór chłodniczych (ściany, posadzki, sufity),

 • unowocześnienie i remont połączony z modernizacją  instalacji chłodniczych,

 • urządzenia zapewniające utrzymanie właściwych warunków temperaturowych (przy wprowadzaniu lub wyprowadzaniu mięsa z komór – kurtyny, drzwi chłodnicze),

 • instalacje monitoringu komór (czynnik chłodniczy, temperatura, człowiek w komorze, dozór),

 • sprzęt do składowania mięsa (palety, regały, stojaki),

 • zakup wózków widłowych i wózków do wysokiego staplowania,

 • modernizacja oświetlenia,

 1. związanych z zapewnieniem właściwych warunków temperaturowych:

 • prace budowlane związane z remontem połączonym z modernizacją maszynowni chłodniczych,

 • prace budowlane związane z remontem połączonym z modernizacją oraz unowocześnieniem instalacji chłodniczych (sprężarki, zbiorniki, parowniki, skraplacze, pompy, układy zapewniające cyrkulację czynnika chłodniczego, odolejacze),

 • ocieplenie komór chłodniczych poprzez zastosowanie materiałów izolacyjnych o właściwych parametrach, prawidłowej grubości izolacji,

 1. związanych z kontrolą jakości mięsa:

 • sprzęt do kontroli klasyfikacji tusz w systemie EUROP,

 • sprzęt do kontroli masy i wielkości ubytków naturalnych,

 • wyposażenie laboratoriów zakładowych w zakresie kontroli jakości mięsa,

 1. związanych z warunkami sanitarno-higienicznymi chłodni:

 • remont połączony z modernizacją zaplecza socjalnego (śluzy sanitarne, łazienki, szatnie, magazyny odzieży),

 • remont połączony z modernizacją myjni samochodów, palet, stojaków, regałów i innego sprzętu,

 • zakup sprzętu do mycia ramp, holi manipulacyjnych,

 1. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji,

 • opłaty za patenty lub licencje,

 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w zakładach przetwórstwa jaj:

 1. budowa zakładu wraz z pomieszczeniami socjalnymi,

 2. budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa jaj wraz z pomieszczeniami socjalnymi i zapewnieniem oddzielenia części czystej i brudnej w obiektach,

 3. zakup i instalacja linii technologicznych, maszyn i urządzeń technicznych związanych z produkcją,

 4. remont połączony z modernizacją laboratoriów badania surowca oraz produktu końcowego w zakładach przetwórstwa jaj oraz zakup niezbędnego wyposażenia,

 5. wdrażanie procedury systemów zarządzania jakością,

 6. inwestycje związane z infrastrukturą, polegające na:

 • budowie lub remoncie połączonym z modernizacją oczyszczalni ścieków lub podczyszczalni,

 • budowie lub remoncie połączonym z modernizacją stacji uzdatniania wody, a także zakupie urządzeń do uzdatniania wody,

 • budowie lub remoncie połączonym z modernizacją instalacji wodno-ściekowej,

 • remoncie połączonym z modernizacją systemu grzewczego, instalacji zasilania w parę i ciepłą wodę,

 • budowie magazynów, chłodni i instalacji chłodniczych,

 • budowie myjni środków transportu oraz opakowań zbiorczych, a także zakupie urządzeń do tych myjni,

 • budowie pomieszczeń służących składowaniu odpadów i ubocznych produktów otrzymywanych podczas przetwórstwa jaj, a także zakupie urządzeń niezbędnych do ich funkcjonowania,

 1. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji,

 • opłaty za patenty lub licencje,

 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Warunki udzielenia kredytu

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej niż 4 mln zł,

 • 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej, nie więcej niż 8 mln zł,

 • 70% wartości nakładów inwestycyjnych w uboju, rozbiorze, przetwórstwie mięsa, chłodnictwie składowym i w przetwórstwie jaj, nie więcej niż 16 mln zł,

 • łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt 1) i 2) nie może przekroczyć 8 mln zł,

 • łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt 1) - 3) nie może przekroczyć 16 mln zł.

Okres spłaty- maksymalnie 8 lat (karencja w spłacie kapitału do 3 lat).

POZOSTAŁA OFERTA KREDYTOWA DLA ROLNICTWA

 1. Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych - Symbol nIP

 2. Realizacja inwestycji w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” - Symbol nBR10

 3. Realizacja inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce” - Symbol nBR14

 4. Realizacja inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa” - Symbol nBR15

 5. Utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nMR

 6. Zakup gruntów rolnych - Symbol nKZ 

 7. Zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) - Symbol nGR

 8. Realizacja inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu – Symbol nNT

 9. Wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi – Symbol nKL01

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Kredyty obrotowe preferencyjne z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

OPROCENTOWANIE, OPŁATY I PROWIZJE

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt graficzny i wdrożenie: RonStudio www.ron.pl