Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA ROLNICTWA - KREDYTY

Kredyt mieszkaniowy

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje kredyt, dzięki któremu osoby fizyczne mogą w pełni zrealizować swoje plany mieszkaniowe. Kredyt mieszkaniowy udzielany jest w złotych.

Zalety kredytu mieszkaniowego:

  • szeroki zakres kredytowania

  • konkurencyjne oprocentowanie i prowizje

  • długi okres kredytowania

  • możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres do 24 miesięcy

  • szybka i sprawna procedura uzyskania kredytu - kompletny wniosek kredytowy rozpatrywany jest w kilka dni

  • możliwość wcześniejszej spłaty

  • możliwość łączenia dochodów kilku Kredytobiorców dla oceny zdolności kredytowej

Kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony na realizację wielu różnorodnych celów takich jak:

1.  zakup działki budowlanej,

2.  zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

3.  zakup budynku mieszkalnego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z nabywanym budynkiem mieszkalnym, o ile ich powierzchnia całkowita nie przekracza 25% powierzchni całkowitej istniejącego budynku mieszkalnego (ograniczenie powierzchni nie dotyczy lokali lub budynków przeznaczonych na wynajem),

4.  dopłata związana z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

5.  dopłata związana z przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z lokatorskiego na własnościowe,

6.  nabycie lokalu mieszkalnego od gminy lub Skarbu Państwa,

7.  spłata zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank,

8.  budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

9.  budowa, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej (ograniczenie powierzchni nie dotyczy lokali lub budynków przeznaczonych na wynajem),

10. budowa, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się tam lokali mieszkalnych na wynajem,

11. dokończenie budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,

12. przebudowa budynków lub lokali niemieszkalnych w celu dostosowania do potrzeb mieszkalnych,

13. remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania,

14.  budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym,

15. remont i modernizacja domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania,

16. różnego typu inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub developera),

17. refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na wyżej wymienione cele pod warunkiem iż zostały one poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podjęciem przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu.

Warunki udzielenia kredytu

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna posiadająca:

1)  pełną zdolność do czynności prawnych,

2)  obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu,

3)  stałe źródło dochodów,

4)  uregulowany stosunek do służby wojskowej,

5)  zdolność kredytową.

Współkredytobiorca nie musi spełniać wyżej wymienionych warunków ale wówczas Bank wyliczając  zdolność kredytową nie bierze pod uwagę jego dochodów.

W przypadku wystąpienia o kredyt osoby pozostającej w związku małżeńskim umowa kredytu zawierana jest z obojgiem współmałżonków, chyba że pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa.

Kredyt powinien stanowić uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy w finansowaniu celów mieszkaniowych. Bank określił minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w wartości kosztorysowej inwestycji lub cenie nabycia nieruchomości na:

1) 35% w przypadku kredytów z przeznaczeniem na budowę, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się tam lokali mieszkalnych na wynajem;

2) 0% w przypadku kredytów, których kwota nie przekracza 60% wartości nieruchomości zabezpieczającej spłatę kredytu, a także w przypadku kredytu na nabycie lokalu mieszkalnego od Skarbu Państwa, jeśli Kredytobiorcy przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia tego lokalu;

3) 20% w pozostałych przypadkach.

Do środków własnych Kredytobiorcy zalicza się:

1) udokumentowane środki pieniężne, przedpłaty, zaliczki nie pochodzące z kredytów i pożyczek;

2) środki pieniężne przewidywane do zgromadzenia w okresie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego;

3) w przypadku kredytu na inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę jako inwestora będącego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości – wartość posiadanej działki budowlanej, na której realizowana ma być inwestycja, wartość wykonanych prac budowlanych, wartość materiałów budowlanych zgromadzonych na placu budowy oraz zużytych w procesie inwestycyjnym, koszt opracowania dokumentacji technicznej, koszt dokonanego zakupu budynku przeznaczonego do rozbudowy, wykończenia. Kredyt wraz z udziałem własnym Kredytobiorcy powinien umożliwić zakończenie inwestycji w ciągu 24 miesięcy od daty uruchomienia kredytu, lub pierwszej transzy kredytu.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi:

  • 10 lat w przypadku realizowania celów wymienionych wyżej w punktach 1., 4., 5., 6., 13., 15. oraz w przypadku gdy remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego realizowana jest przez inwestora zastępczego;

  • 15 lat w pozostałych przypadkach.

Oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalanej Uchwałą Zarządu Banku.

Oprocentowanie kredytu może być negocjowane między Bankiem i  Kredytobiorcą - w zależności od oceny ryzyka kredytowego.

Bank pobiera prowizje i opłaty dotyczące udzielonego kredytu mieszkaniowego zgodnie z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe.

Zabezpieczenie

Podstawową formą zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego jest:

1)  hipoteka na kredytowanej nieruchomości wraz z cesją na rzecz Banku wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych żywiołów w całym okresie trwania umowy kredytu, wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budowy w okresie realizacji inwestycji, a w przypadku kredytów na finansowanie inwestycji realizowanych przez inwestora zastępczego cesja na rzecz Banku wierzytelności Kredytobiorcy wobec inwestora (spółdzielni, developera) na wypadek rozwiązania umowy o budowę przed przeniesieniem na Kredytobiorcę praw własności do lokalu;

2)  weksel własny Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Bank może odstąpić od zabezpieczenia hipotecznego, pod warunkiem zabezpieczenia całej wierzytelności Banku w innej formie, określonej w procedurach wewnętrznych Banku.

Spłata kredytu

Spłata kapitału i odsetek następuje miesięcznie, w terminach określonych w umowie kredytu oraz harmonogramie, stanowiącym integralną część umowy kredytu:

1)   w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych (równe raty kapitałowe i odsetki liczone od aktualnego zadłużenia), lub

2)   w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (rosnące raty kapitałowe i odsetki liczone od aktualnego zadłużenia).

W przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału wraz z odsetkami Bank dokonuje korekty naliczonych z góry odsetek uwzględniając rzeczywisty okres wykorzystania kredytu na warunkach określonych w umowie. Dokonywane przez Kredytobiorcę nadpłaty kredytu, tj. nadwyżki kwot dokonanych przez Kredytobiorcę spłat nad kwoty rat ustalonych harmonogramem, powodują zmniejszenie należnego do spłaty kapitału przy zachowaniu umownego okresu spłaty. Na wniosek Kredytobiorcy dokonywane przez niego nadpłaty kredytu mogą skutkować skróceniem umownego okresu spłaty. W takim przypadku Bank sporządza nowy harmonogram spłaty oraz pobiera od Kredytobiorcy opłatę, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe.

Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu pod warunkiem powiadomienia Banku. Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę.

Zobacz również

Jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty lub o nią zapytać

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt i wdrożenie: RonStudio www.ron.pl