Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAŁOŻENIA RACHUNKU BANKOWEGO

Spółki prawa handlowego Sp. z o.o., akcyjna, komandytowa, jawna

 • wyciąg z właściwego Rejestru Sądowego lub Krajowego Rejestru Sądowego,

 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie prawa i obowiązków majątkowych, 

 • umowa spółki lub Statut w formie aktu notarialnego

 • NIP, 

 • REGON. 

Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych wykonujący działalność gospodarczą

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zezwolenie lub koncesję, jeżeli podjęta działalność wymaga jej posiadania (wydane przez właściwy organ administracji państwowej lub samorządowej), 

 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, 

 • umowę o zawarciu spółki-w przypadku wspólników spółki cywilnej, 

 • NIP, 

 • REGON. 

Spółdzielnie

 • wyciąg z właściwego Rejestru Sądowego lub Krajowego Rejestru Sądowego,

 • uchwałę Zarządu spółdzielni o ustanowieniu pełnomocnictwa, 

 • odpis uchwały Rady spółdzielni wyrażającej zgodę na ustanowienie pełnomocnika, 

 • Statut, 

 • NIP, 

 • REGON. 

Przedsiębiorstwa państwowe

 • wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, 

 • nominacje i pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jeżeli dane te nie wynikają z rejestru, 

 • NIP, 

 • REGON. 

Związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia związków zawodowych (federacje) i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), posiadające osobowość prawną

 • wyciąg z właściwego Rejestru Sądowego lub Krajowego Rejestru Sądowego,

 • uchwałę właściwego organu związku o powołaniu osób do organu uprawnionego do reprezentowania związku, jeżeli dane te nie wynikają z rejestru, 

 • Statut,

 • NIP, 

 • REGON. 

Jednostki organizacyjne związków zawodowych, o których mowa w pkt 5, o ile nie posiadają osobowości prawnej

 • wniosek o otwarcie rachunku bankowego potwierdzony przez związki zawodowe, w którego skład wchodzi ta jednostka lub inny organ z upoważnienia tego związku zawodowego, przy czym potwierdzenie powinno być dokonane pod klauzulą stwierdzającą, że osoby, które wniosek podpisały są uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych organizacji zakładowej, a osoby wymienione w karcie wzorów podpisów uprawnione są do dysponowania rachunkiem bankowym. Stwierdzenie powyższe powinno być podpisane pod stemplem związku zawodowego.

Stowarzyszenia i fundacje

 • wyciąg z właściwego Rejestru Sądowego lub Krajowego Rejestru Sądowego,

 • Statut, 

 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, 

 • NIP, 

 • REGON. 

Kościelne osoby prawne

 • dokument potwierdzający założenie kościelnej osoby prawnej (kościół klasztor itp.), wydany przez odpowiednią władze kościelną, 

 • pełnomocnictwo osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jeżeli dane te nie wynikają z przedstawionych dokumentów, 

 • potwierdzony odpis wpisu do rejestru prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Jednostki badawczo-rozwojowe

 • wyciąg z właściwego Rejestru Sądowego lub Krajowego Rejestru Sądowego,

 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, 

 • NIP, 

 • REGON. 

Jednostki samorządu terytorialnego

 • Statut, 

 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, 

 • NIP, 

 • REGON. 

Pozostałe osoby prawne, np.: publiczne zakłady opieki zdrowotnej, partie polityczne, organizacje pracodawców, organizacje przedsiębiorców, itp.

 • Statut, 

 • wyciąg z właściwej ewidencji lub właściwego Rejestru lub Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli osoba ta podlega rejestracji, 

 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, 

 • NIP, 

 • REGON. 

Terenowe jednostki organizacyjne partii politycznych oraz pozostałych osób prawnych, o których mowa w pkt 11, nie posiadające osobowości prawnej

 • Statut, 

 • wyciąg z właściwej ewidencji lub Krajowego Rejestru Sądowego,

 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, udzielone przez właściwe organy danej osoby prawnej, 

 • NIP, 

 • REGON. 

Osoby fizyczne wykonujące wolne zawody jeżeli otwierają rachunek bieżący

 • zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu oraz formie prawnej wykonywania zawodu wydane przez właściwe organy samorządu zawodowego.

Osoby fizyczne osiągające dochody z najmu lub dzierżawy jeżeli otwierają rachunek bieżący

 • oświadczenie o osiąganiu dochodów z najmu lub dzierżawy oraz o wykorzystaniu rachunku do dokonywania rozliczeń wynikających z tego tytułu.

Oprócz w/w dokumentów Klient przedstawia dokument tożsamości, wypełnia Kartę Wzorów Podpisów oraz przedstawia wzór pieczęci firmowej.

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt i wdrożenie: RonStudio www.ron.pl