Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA CIEBIE - KREDYTY

KREDYT MIESZKANIOWY

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje kredyt, dzięki któremu osoby fizyczne mogą w pełni zrealizować swoje plany mieszkaniowe. Kredyt mieszkaniowy udzielany jest w złotych.

Zalety kredytu mieszkaniowego

  • szeroki zakres kredytowania

  • konkurencyjne oprocentowanie i prowizje

  • długi okres kredytowania

  • możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres do 24 miesięcy

  • szybka i sprawna procedura uzyskania kredytu - kompletny wniosek kredytowy rozpatrywany jest w kilka dni

  • możliwość wcześniejszej spłaty

  • możliwość łączenia dochodów kilku Kredytobiorców dla oceny zdolności kredytowej

Kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony na realizację wielu różnorodnych celów takich jak:

1) zakup działki budowlanej;
2) zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
3) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
4) nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
5) przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej
własności;
6) wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
7) spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego;
8) inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu
jednorodzinnego,
b) remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
c) zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
9) inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu
jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
b) remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
10) zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora
zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych zrealizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
11) refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.

Warunki udzielenia kredytu

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna posiadająca:

1)  pełną zdolność do czynności prawnych,

2)  obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu,

3)  stałe źródło dochodów,

4)  uregulowany stosunek do służby wojskowej,

5)  zdolność kredytową.

Współkredytobiorca nie musi spełniać wyżej wymienionych warunków ale wówczas Bank wyliczając  zdolność kredytową nie bierze pod uwagę jego dochodów.

W przypadku wystąpienia o kredyt osoby pozostającej w związku małżeńskim umowa kredytu zawierana jest z obojgiem współmałżonków, chyba że pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości rynkowej nieruchomości zabezpieczającej kredyt oraz 100% całkowitych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Okres kredytowania

Okres kredytowania wynosi do 20 lat dla kredytu zabezpieczonego hipotecznie i do 8 lat dla kredytu niezabezpieczonego hipotecznie.

Oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalanej Uchwałą Zarządu Banku.

Oprocentowanie kredytu może być negocjowane między Bankiem i  Kredytobiorcą - w zależności od oceny ryzyka kredytowego.

Bank pobiera prowizje i opłaty dotyczące udzielonego kredytu mieszkaniowego zgodnie z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe.

Zabezpieczenie

Podstawową formą zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego jest:

1)  hipoteka na kredytowanej nieruchomości wraz z cesją na rzecz Banku wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych żywiołów w całym okresie trwania umowy kredytu, wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budowy w okresie realizacji inwestycji, a w przypadku kredytów na finansowanie inwestycji realizowanych przez inwestora zastępczego cesja na rzecz Banku wierzytelności Kredytobiorcy wobec inwestora (spółdzielni, developera) na wypadek rozwiązania umowy o budowę przed przeniesieniem na Kredytobiorcę praw własności do lokalu;

2)  weksel własny Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Bank może odstąpić od zabezpieczenia hipotecznego, pod warunkiem zabezpieczenia całej wierzytelności Banku w innej formie, określonej w procedurach wewnętrznych Banku.

Spłata kredytu

Spłata kapitału i odsetek następuje miesięcznie, w terminach określonych w umowie kredytu oraz harmonogramie, stanowiącym integralną część umowy kredytu:

1)   w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych (równe raty kapitałowe i odsetki liczone od aktualnego zadłużenia), lub

2)   w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (rosnące raty kapitałowe i odsetki liczone od aktualnego zadłużenia).

W przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału wraz z odsetkami Bank dokonuje korekty naliczonych z góry odsetek uwzględniając rzeczywisty okres wykorzystania kredytu na warunkach określonych w umowie. Dokonywane przez Kredytobiorcę nadpłaty kredytu, tj. nadwyżki kwot dokonanych przez Kredytobiorcę spłat nad kwoty rat ustalonych harmonogramem, powodują zmniejszenie należnego do spłaty kapitału przy zachowaniu umownego okresu spłaty. Na wniosek Kredytobiorcy dokonywane przez niego nadpłaty kredytu mogą skutkować skróceniem umownego okresu spłaty. W takim przypadku Bank sporządza nowy harmonogram spłaty oraz pobiera od Kredytobiorcy opłatę, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe.

Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu pod warunkiem powiadomienia Banku. Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę.

Zobacz również:

Jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty lub o nią zapytać:

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt i wdrożenie: RON.PL