Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA CIEBIE - DEPOZYTY

RACHUNKI OSOBISTE

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje Klientom indywidualnym dwa rodzaje rachunków, które w zależności od indywidualnych potrzeb Posiadacza, pomagają w dokonywaniu rozliczeń i gromadzeniu oszczędności: 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR to nowoczesne konto osobiste przeznaczone dla osoby fizycznej, która:

  • posiada dochody z tytułu zatrudnienia, emerytury, renty, stypendium itp., lub

  • dokonuje rozliczeń z tytułu sprzedanych produktów rolnych, lub

  • posiada inne źródła dochodów, które chce gromadzić w Banku. 

Rachunek ROR w Banku Spółdzielczym w Sokółce jest jednym z najtańszych kont osobistych na rynku. Opłata za prowadzenie konta wynosi tylko 2,50 zł !

Rachunek ROR może być otwarty dla jednej osoby lub jako konto wspólne dla dwóch osób. Do rachunku ROR można ustanowić jednego lub kilku pełnomocników, a także złożyć zapis na wypadek śmierci.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR pomaga w efektywnym dysponowaniu posiadanymi środkami i umożliwia m.in.:

  • bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych, 

  • regulowanie jednorazowych i stałych płatności (np. czynszu, opłat za prąd, gaz, telefon, spłaty rat kredytów) i przeprowadzanie innych rozliczeń pieniężnych,

  • uzyskanie kredytu w rachunku, 

  • wygodny i szybki dostęp do własnych pieniędzy dzięki kartom bankomatowym i akceptowanym na całym świecie kartom płatniczym VISA, 

  • zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunku bez przychodzenia do placówki Banku, za pośrednictwem systemu Internet Banking.

Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Sokółce są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Jak założyć rachunek ?

Wystarczy z dowodem osobistym lub paszportem odwiedzić jedną z naszych placówek, wypełnić Wniosek o otwarcie rachunku i podpisać stosowną Umowę.

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie dla osób fizycznych (a’vista)

Rachunek oszczędnościowy z wkładem płatnym na każde żądanie (konto a'vista) - przeznaczony dla osób, które chcą oszczędzać, a jednocześnie dokonywać wpłat i wypłat w dowolnych terminach i nie potrzebują dostępu do kredytu w rachunku. Rachunek umożliwia regulowanie stałych i jednorazowych płatności np. czynszu, opłat za prąd, gaz, telefon, spłaty rat kredytów konsumpcyjnych. 

Otwarcie wkładu oszczędnościowego 

Zawarcie umowy o wkład oszczędnościowy płatny na każde żądanie następuje poprzez wystawienie przez Bank książeczki oszczędnościowej, złożenie przez właściciela książeczki na karcie ewidencyjnej i w książeczce podpisu pod oświadczeniem o przyjęciu do wiadomości i stosowania postanowień Regulaminu oraz wniesienia wpłaty. Bank wystawia książeczki na imię i nazwisko jednej osoby fizycznej krajowej lub zagranicznej, którą może być osoba wnosząca wkład lub osoba przez nią wskazana. Wpłaty i wypłaty realizowane są w złotych i groszach. 

Wpłaty na książeczkę mogą być dokonywane bez ograniczenia wysokości w placówkach Banku, w innych bankach i urzędach pocztowych z którymi zostały podpisane umowy o zastępczej obsłudze książeczek oszczędnościowych . Nazwy banków i innych jednostek wykonujących zastępczą obsługę obrotu oszczędnościowego podawane są w komunikatach wywieszonych w lokalach Banku.

Oprocentowanie 

Wysokość oprocentowania depozytów określa odpowiednia Uchwała Zarządu Banku. Obowiązująca tabela oprocentowania podawana jest do wiadomości w komunikatach wywieszanych na tablicach ogłoszeń w lokalach Banku oraz zamieszczana jest na stronie internetowej Banku. 

Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości oprocentowania środków pieniężnych bez konieczności wypowiadania umowy, w przypadku wystąpienia zmiany przynajmniej jednego z poniższych czynników: 

1) uchwalanych przez Radę Polityki Pieniężnej:
a) stopy lombardowej,
b) stopy redyskonta weksli, 
c) stopy rezerwy obowiązkowej banków lub warunków jej odprowadzania,
2) zmiany wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS,
3) stawki WIBOR oferowanej na międzybankowym rynku pieniężnym dla waluty polskiej.

Wszystkie wkłady oszczędnościowe objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Kapitalizacja odsetek 

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym płatnym na każde żądanie podlegają kapitalizacji na koniec roku kalendarzowego.

Pełnomocnictwo, zapis na wypadek śmierci, cesja

Pełnoletni właściciel książeczki z wkładem płatnym na każde żądanie może udzielać stałych lub jednorazowych pełnomocnictw do podejmowania odsetek lub likwidacji książeczki. Udzielenie stałego pełnomocnictwa może być zgłoszone przy otwieraniu wkładu lub w innym, dowolnym terminie.

Pełnomocnictwo nie obejmuje:
1) prawa udzielania dalszych pełnomocnictw,
2) składania dyspozycji na wypadek śmierci,
3) składania książeczki jako kaucji,
4) ustanowienia zastawu,
5) dokonania cesji,
6) przepisania książeczki na swoje nazwisko

W przypadku udzielenie pełnomocnictwa do jednorazowej czynności dotyczącej książeczki z wkładem płatnym na każde żądanie zakres uprawnień pełnomocnika powinien być ściśle określony w treści pełnomocnictwa. 

Pełnoletni właściciel książeczki z wkładem płatnym na każde żądanie może, na wypadek swojej śmierci, zadysponować wkładami na rzecz małżonka, zstępnych, rodziców, dziadków, rodzeństwa. Zapisu wkładu na wypadek śmierci właściciel książeczki z wkładem płatnym na każde żądanie dokonuje przez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Banku. 

Pełnoletni właściciel książeczki z wkładem płatnym na każde żądanie może także dokonać cesji książeczki, tj. przeniesienia swoich praw do wkładu na rzecz innej osoby. 

Wypłata z książeczki oszczędnościowej 

Wypłaty z książeczki dokonywane są do rąk właściciela, jego ustawowego przedstawiciela lub stałego pełnomocnika. Właściciel książeczki może również zlecić dla Banku wykonanie przelewu środków na inny rachunek. W takim przypadku dyspozycja przedkładana jest wraz z książeczką oszczędnościową.

Likwidacja książeczki oszczędnościowej 

Pełnoletni właściciel książeczki może zlikwidować książeczkę w placówce Banku. Na wniosek osoby uprawnionej Bank niezwłocznie rozwiązuje umowę o wkład oszczędnościowy i wypłaca zgromadzony wkład wraz z należnymi odsetkami.

Książeczki dla osób małoletnich 

Bank prowadzi rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie także dla osób małoletnich. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat, może występować o wystawienie dla siebie książeczki po przedłożeniu ważnej legitymacji szkolnej, tymczasowego dowodu osobistego lub paszportu. Wypłata z książeczki może być podjęta przez właściciela, przedstawiciela ustawowego – po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz przez opiekuna lub kuratora – po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość i postanowienia sądu o ustanowieniu opieki lub kurateli. 

Osoba małoletnia może podejmować wypłaty ze swojej książeczki oszczędnościowej po ukończeniu 13 lat, o ile nie sprzeciwi się temu jej ustawowy przedstawiciel, opiekun lub kurator. Maksymalny miesięczny limit takiej wypłaty co roku określany jest w Komunikacie Zarządu Banku.

Pozostałe informacje

Środki zgromadzone na rachunku płatnym na każde żądanie mogą stanowić zabezpieczenie udzielonego w Banku kredytu lub pożyczki.

Za dokonywane operacje wpłat i wypłat Bank nie pobiera opłat. Za inne czynności związane z obsługą książeczki oszczędnościowej pobiera się opłaty określone w „Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od klientów przez Bank Spółdzielczy w Sokółce”. 

Bank zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek opłat lub prowizji w czasie obowiązywania umowy rachunku. 

Zmiana stawek opłat i prowizji może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków:
1. zmiany wewnętrznych kosztów obsługi klientów przez Bank,
2. zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności,
3. zmiany wynikającej z dostosowania oferty Banku do ofert konkurencyjnych,
4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Banku.

Zobacz również:

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt i wdrożenie: RON.PL