Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA CIEBIE - DEPOZYTY

LOKATY TERMINOWE

Atrakcyjne oprocentowanie oraz bezpieczeństwo ulokowanych środków to gwarancja pewnego zysku. Dla osób, które chcą pomnażać swoje oszczędności uzyskując wyższe oprocentowanie niż na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych Bank Spółdzielczy w Sokółce przygotował atrakcyjną ofertę lokat terminowych w złotych i walutach. 

Lokaty terminowe w złotych

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje standardowe lokaty terminowe ze stałym oprocentowaniem:
- 1 miesięczne
- 3 miesięczne
- 6 miesięczne
- 9 miesięczne
- 12 miesięczne
- 24 miesięczne
- 36 miesięczne

Oprocentowanie

Wysokość oprocentowania depozytów określa odpowiednia Uchwała Zarządu Banku. Obowiązująca tabela oprocentowania podawana jest do wiadomości w komunikatach wywieszanych na tablicach ogłoszeń w lokalach Banku oraz zamieszczana jest na stronie internetowej Banku.

Wszystkie lokaty terminowe objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Depozyty złożone w Banku Spółdzielczym w Sokółce objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Otwarcie Lokaty terminowej

Otwarcie rachunku lokaty terminowej odbywa się w momencie zdeponowania środków na tym rachunku, przy czym ich wysokość nie może być niższa od minimalnej kwoty ustalonej przez Zarząd Banku, tj. 300 zł. Rachunek lokaty terminowej może być założony dla jednej osoby lub może być prowadzony jako rachunek wspólny.  

Lokata może mieć charakter nieodnawialny, co oznacza, że deponowana jest na jeden okres umowny lub odnawialny, to znaczy, że po upływie okresu umownego lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny i na takich samych warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego. 

Kapitalizacja odsetek

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej podlegają kapitalizacji po upływie zadeklarowania, tzn. dopisywane są do kapitału. Dopisane odsetki podlegają oprocentowaniu jakiemu podlega kapitał. Możliwe jest jednorazowe podjęcie w całości należnych odsetek za ostatni pełny okres zadeklarowania.

Pełnomocnictwo, zapis na wypadek śmierci

Pełnoletni właściciel lokaty terminowej może udzielać stałych lub jednorazowych pełnomocnictw do podejmowania odsetek lub likwidacji lokaty terminowej. Udzielenie stałego pełnomocnictwa może być zgłoszone przy otwieraniu lokaty terminowej lub w innym, dowolnym terminie. Pełnomocnictwo nie obejmuje:

1)  prawa udzielania dalszych pełnomocnictw,

2)  składania dyspozycji na wypadek śmierci.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do jednorazowej czynności dotyczącej lokaty zakres uprawnień pełnomocnika powinien być ściśle określony w treści pełnomocnictwa.

Pełnoletni właściciel lokaty terminowej może, na wypadek swojej śmierci, zadysponować wkładami na rzecz małżonka, zstępnych, rodziców, dziadków, rodzeństwa. Zapisu wkładu na wypadek śmierci właściciel lokaty terminowej dokonuje przez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Banku.

Likwidacja lokaty terminowej

Lokata może mieć charakter nieodnawialny, co oznacza, że deponowana jest na jeden okres umowny lub nieodnawialny, to znaczy, że po upływie okresu umownego lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny i na takich samych warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego. 

W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie nie przyjmuje sie wpłat uzupełniających i nie dokonuje się częściowych wypłat. Wypłata środków z rachunku lokaty terminowej powoduje rozwiązanie umowy lokaty i bez względu na wysokość żądanej kwoty, Bank wypłaca cały kapitał wraz z należnymi odsetkami i likwiduje rachunek. Nie dotrzymanie zadeklarowanego terminu lokaty skutkuje naliczeniem odsetek od zrywanego wkładu w wysokości stawki obowiązującej w danym dniu dla rachunków płatnych na każde żądanie (a’vista).

Pozostałe informacje

Środki zgromadzone na rachunku lokaty terminowej mogą stanowić zabezpieczenie udzielonego w Banku kredytu lub pożyczki.

Za dokonywane operacje wpłat i wypłat Bank nie pobiera opłat. Za inne czynności związane z obsługą lokaty terminowej pobiera się opłaty określone w „Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od klientów przez Bank Spółdzielczy w Sokółce”.

Bank zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek opłat lub prowizji w czasie obowiązywania umowy lokaty terminowej.

Zmiana stawek opłat i prowizji może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków:

1. zmiany wewnętrznych kosztów obsługi klientów przez Bank,

2. zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności,

3. zmiany wynikającej z dostosowania oferty Banku do ofert konkurencyjnych,

4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Banku.

Zobacz również:

 

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt i wdrożenie: RON.PL