Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA FIRM - KREDYTY (1)

Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych - Symbol nIP    

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej:

1) budowę, przebudowę, remont połączony z:

a) modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higienicznosanitarnymi,

b) zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji,

2) zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,

3) zakup gruntów rolnych,

4) zakup budynków lub budowli, w tym zakup budynku inwentarskiego wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,

5) zakładanie, wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,

6) wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,

7) budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, magazynowania wody lub nawodnień ciśnieniowych,

8) zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, zakup pomieszczeń myjni dla zwierząt na potrzeby produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków przez podmioty zajmujące się wylęgiem, odchowem, tuczem drobiu,

9) zakup, instalację lub budowę innych niż wymienione w pkt 7 i 8 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym utwardzanie placów manewrowych i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, wykonanie melioracji szczegółowych, zakup kotłowni ogrzewającej budynek inwentarski, zakup i montaż ogrodzenia gospodarstwa rolnego,

10) zakup komputerów i oprogramowania służących ułatwieniu prowadzonej działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym programów księgowych,

11) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:

a) przygotowanie dokumentacji technicznej projektu,

b) opłaty za patenty lub licencje,

c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Kredyt może zostać przeznaczony również na sfinansowanie następujących inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych:

1) budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków przez podmioty zajmujące się ubojem drobiu,

2) zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do:

a) magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, zapewniających jakość i bezpieczeństwo żywności,

b) przetwarzania produktów rolnych,

c) magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży,

3) zakup lub instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

4) zakup komputerów i oprogramowania służących zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,

5) zakup środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub gospodarki magazynowej w zakładzie,

6) zakup specjalistycznych środków transportu związanych z dostawą surowca lub zbytem produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt,

7) wdrażanie procedury systemów zarządzania jakością,

8) koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12 % kwoty kredytu obejmujące:

a) przygotowanie dokumentacji technicznej projektu, i planu inwestycji,

b) opłaty za patenty lub licencje,

c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Warunki udzielenia kredytu

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

  • 80% wartości nakładów inwestycyjnych, na gospodarstwo rolne, nie więcej niż 4 mln zł,

  • 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej, nie więcej niż 8 mln zł,

  • 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych, nie więcej niż 16 mln zł.

Okres spłaty- maksymalnie 8 lat (karencja w spłacie kapitału do 2 lat). 

POZOSTAŁA OFERTA KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH DLA FIRM

  1. Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych - Symbol nIP

  2. Realizacja inwestycji w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” - Symbol nBR10

  3. Realizacja inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce” - Symbol nBR14

  4. Realizacja inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa” - Symbol nBR15

  5. Zakup gruntów rolnych - Symbol nKZ

  6. Realizacja inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu – Symbol nNT

OPROCENTOWANIE, OPŁATY I PROWIZJE

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt graficzny i wdrożenie: RonStudio www.ron.pl