Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA FIRM - KREDYTY

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym posiadającym rachunek bieżący kredyt odnawialny w rachunku. 

Kredyt w rachunku rozliczeniowym bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym (umowa zawierana na okres 1 roku), przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Zalety kredytu:

  • jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu i może być wykorzystywany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy;

  • istnieje możliwość przedłużenia funkcjonującej umowy kredytu na kolejny okres bez konieczności spłaty kredytu. 

Warunki udzielenia i wykorzystania kredytu

Bank może udzielić kredytu w rachunku bieżącym Kredytobiorcy:
1) będącemu stałym klientem Banku, tzn. posiadającemu w Banku rachunek bieżący 
od minimum trzech miesięcy i przeprowadzającemu rozliczenia przy wykorzystaniu 
tego rachunku,
2) o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
3) posiadającemu zdolność kredytową,
4) rzetelnie i terminowo wywiązującemu się z zobowiązań wobec Banku oraz wobec 
innych banków z którymi współpracował w ostatnim okresie.

Istnieje możliwość udzielenia kredytu w rachunku rozliczeniowym bieżącym Klientowi nieposiadającemu wcześniej rachunku bieżącego w Banku, o ile Kredytobiorca przed podpisaniem umowy kredytu otworzy rachunek rozliczeniowy bieżący w Banku, zobowiąże się do przeprowadzania rozliczeń przez ten rachunek i dostarczy opinię bankową o wysokości obrotów na rachunkach w innych bankach.

Wykorzystanie kredytu następuje w przypadku braku środków własnych na rachunku poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku rozliczeniowego bieżącego. 

Wpływy na rachunek bieżący Kredytobiorcy przeznaczane są w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia z tytułu wypłat dokonanych w ramach udzielonego limitu kredytu. Spłata całości lub części kredytu odnawia o równowartość dokonanej spłaty kwotę pozostającego do wykorzystania limitu przyznanego i ustalonego w umowie kredytu na dany okres.

Wysokość kredytu

Wysokość przyznanego limitu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym. Kwota udzielonego limitu nie może przekroczyć średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 6 miesięcy lub średniomiesięcznych wpływów przewidywanych w okresie kredytowania - gdy będą one niższe niż kwota ustalona na podstawie wpływów faktycznych.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność sezonową przy ustalaniu średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący uwzględnia się okres ostatnich 12 miesięcy.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość podwyższenia poziomu limitu kredytu maksymalnie do kwoty odpowiadającej 6 średniomiesięcznym wpływom.

Zobacz również:

Jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty lub o nią zapytać:

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt graficzny i wdrożenie: RonStudio www.ron.pl